VIII. rekapitulace činnosti od 6. 2. 2012 do 12. 3. 2012

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 6.2.2012 do dnešního dne.

Naše hlavní pozornost uplynulých týdnů se upínala k doladění žádosti o dotaci s názvem „Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, I. etapa“ z Programu obnovy Zlínského kraje. Jednalo se především o textové části žádosti týkající se hlavních cílů projektu, jejich odůvodnění, časového harmonogramu prací a ostatním specifickým kritériím. Zvýšená pozornost byla věnována tvorbě rozpočtu s akcentem na uznatelnost všech nákladových položek. Spolu se žádostí jsme také dodali několik dokladů obsahující různá vyjádření organizací, spolků a zájmových sdružení působících v obci v návaznosti na předkládaný typ projektu. Jejich zástupci zde apelovali na nutnost provedení stavebních úprav tohoto objektu zejména s poukazem na skutečnost, že podobné zařízení v obci chybí. Dalším podkladem bylo stanovisko kolektivu zaměstnanců Mateřské školy Drslavice v podobném duchu doplněné obrázky předškolních dětí a družiny, které znázorňovaly svoje představy o využití bývalé školy. Věříme, že dle mého názoru solidně zpracované podklady nám k získání dotace o objemu 1.000.000,– Kč dopomohou, všem, kteří nám s vypracováním podpůrných textů pomohli děkuji. Nyní připravujeme texty výzvy na realizaci této etapy oprav, výběrové řízení chceme dokončit do konce března tak, abychom od dubna mohli zahájit stavební práce.

Uplynulý více než měsíc byl také bohatý na kulturní a společenské události v obci, na kterých se Obec Drslavice více či méně podílela. Chtěl bych jmenovat hlavně hasičský a sportovní ples, degustaci, košt slivovice a fašank v režii Sboru dobrovolných hasičů Drslavice, dětský karneval, jehož hlavním organizátorem byla Mateřská škola a také nízkorozpočtově pojaté cestopisné vyprávění s projekcí o Kubě, které pořádala Obec Drslavice. Společným jmenovatelem všech akcí byla vysoká účast spoluobčanů i okolních návštěvníků a jejich spokojenost s organizací i průběhem. Mě osobně velkou radost dělá především pocit, že podobné akce občany stmelují a posilují vzájemnou pospolitost. To, že lidé k sobě nalézají cesty více než v dřívějších letech nás vede k přemýšlení nad dalším zatraktivněním kvality života v obci – poslední takovou snahou je Obcí Drslavice vyhlášená soutěž „O nejkrásnějšího Marka“, jejímž hlavním smyslem je přimět tatínky nebo dědečky, aby se svými syny nebo vnuky takového Marka vlastnoručně vyrobili. Toto má přispět k posílení mezigenerační integrity a předání zkušeností ze starších na mladé, tedy prvků, které se v dnešní zrychlené době vytrácí. Závěrem děkuji všem, kteří se kulturně společenského života v obci aktivně zúčastňují a mohu prozradit, že již nyní připravujeme podobně laděné projekce té o Kubě.

V druhé polovině února jsme připravili a podali žádost o dotaci na kompletní předláždění chodníku v části Drahy. Z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví žádáme o 216.000,– Kč, celkový rozpočet akce činí 320.000,– Kč. V případě, že naší žádosti bude vyhověno budeme projekt realizovat v září až říjnu letošního roku.

Významným jistě je také rozhodnutí o povolení stavby stabilizace, zkapacitnění, sanace dna a vytvoření lichoběžníkového koryta Holomně v délce cca 800 metrů ze strany odboru životního prostředí a zemědělství při MÚ Uherský Brod. Tímto byla završena rok a tři měsíce trvající snaha správce toku a investora Lesů ČR a Obce Drslavice jakožto orgánu poskytujícího maximální součinnost v této věci o získání tohoto kladného stanoviska. Protože se však jedná o akci investičně vyšší než 6.000.000,– Kč, plánovaný rozpočet se blíží 8.000.000,– Kč, bude potřebný souhlas Ministerstva zemědělství a také se nevyhneme zveřejnění výběrového řízení na centrální adrese, tím pádem delším odvolacím lhůtám. Přes tato předpokládaná zdržení věříme, že práce začnou nejpozději v září letošního roku.

Absolvovali jsme schůzku se zástupcem společnosti Target plus, který starostu obce a členy výboru TJ informoval o technických parametrech realizace automatického systému zavlažování hřiště. Akce proběhne v dubnu nebo květnu, termín vyúčtování pro dotace musí být nejpozději do konce června 2012.

V minulém týdnu byla završena snaha Obce Drslavice o sloučení parcel za Obecním úřadem a následném převodu nově vytvořené parcely na jiný způsob využití. Původní parcely nesly čísla 58/3 s využitím zahrada a jako stavební parcela byl veden pozemek č. 240. Sloučením vznikla parcela č. 58/3 s využitím ostatní plocha, což nám umožňuje zpracovat projektovou dokumentaci sběrného dvora, který od loňského roku postupně realizujeme. Následně vypracujeme žádost a zažádáme o dotaci z Grantového řízení fondu Asekol pro letošní rok, program Rekonstrukce. V souvislosti se sběrným dvorem budeme také usilovat o motivační příspěvek Elektrowin – doufáme, že se nám jej podobně jako v loňském roce podaří získat. Současně s tímto krokem poměrně složitou administrativní cestou řešíme převod Obecního úřadu čp. 93 dosud vedeného jako rodinný dům na budovu občanské vybavenosti. Po dodání veškerých podkladů potřebných pro vyřízení je tento převod u Katastrálního úřadu Uherský Brod záležitostí několika dalších dnů.

V těchto dnech podáváme na Úřadu práce žádost o dotaci na veřejně prospěšné práce s účinností od 1.4.2012. K tomuto již máme vyřízeny všechny požadované potvrzení. V současné době nemáme na VPP ani jednoho pracovníka, poslední dva skončili k 29.2.2012. Od 1.2.2012 platná smlouva o veřejné službě uzavřená mezi Obcí Drslavice a Úřadem práce ČR znamenala k tomuto datu nástup 8 pracovníků, k dnešnímu dni však pracují pouze tři z původního počtu. Ostatní se z evidence ÚP odhlásili, pravděpodobně proto, že pracovat zadarmo není nikterak motivující; jeden je pak v pracovní neschopnosti. Přestože jsem na nedostatky tohoto nově zavedeného institutu veřejné služby poukazoval při kulatých stolech na jednáních ve Zlíně, nedošlo z hlediska legislativy k nápravě ani k žádným dalším náznakům změny k lepšímu. Minulý týden jsem proto odeslal na Úřady práce v Uherském Brodě a Zlíně kritické stanoviska na veřejnou službu tak, jak se mi dle zkušeností z února jeví. Nyní pracovníci obce čistí dlouho neudržovaný úsek podél cesty k Oboře, připravujeme se na zahájení prací v objektu bývalé školy.

Velmi kriticky jsem se vyjádřil také k postupu obvodního oddělení Policie v Uherském Brodě ve věci černé skládky v Holomni, o které jsem informoval na minulém zasedáni ZO. Svoji stížnost jsem doporučeným dopisem směroval na Krajské ředitelství policie Zlínského kraje poté, co jsem obdržel převážně zmatečné a neodborné stanovisko obvodního oddělení policie Uherský Brod, které dle mého názoru i názoru právníka obsahovalo procesní i hmotněprávní vady a pochybení. Tyto zde podrobně popisuji, závěrem žádám o řádné vyhodnocení stížnosti a o sjednání nápravy v přezkumném řízení původního nezákonného postupu.

Absolvoval jsem i pilotní jednání s pracovníky Pozemkového úřadu Uherské Hradiště, kteří připravují spuštění pozemkových úprav v naší obci na podzim letošního roku. Finišujeme také na kompletaci dokumentace pro rozšíření plochy u plánované výstavby Polyfunkčního domu Drslavice, do dnešního dne máme všechna vyjádření pro změnu stavebního povolení, tento týden projektant požádal o vyjádření oddělení prevence HZS v Uherském Hradišti. Obdrželi jsme kladné vyjádření ve věci dopravního značení u Benziny, vyvěšenou veřejnou vyhláškou se také blíží kladné vyřízení dopravního značení v ulici Hlubočka omezujícího rychlost zde. Ihned poté osazení značek dle projektu realizujeme. Absolvoval jsem také předváděcí jízdu pětimístného vozu Dacia Logan MCV, které v případě dnešního schválení rozpočtu obce hodláme zakoupit. Celkové náklady na auto jsou po slevách od prodejce naceněny na 206.400,– Kč, technické zkoušky stávajícího obecního vozidla Škoda Favorit Pick-up vyprší v dubnu letošního roku. Ve dnech 9.-10.2. jsem se zúčastnil porady starostů a tajemníků obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod ve Starém Hrozenkově, kde byly pracovníky Městského úřadu Uherský Brod poskytnuty důležité informace v z hlediska územních plánů, životního prostředí, sociálních věcí, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, veřejnoprávních smluv a novelizace školského zákona. V soutěži Zlatý erb o nejlepší internetové stránky jsme v krajském kole skončili na osmém místě, což je myslím odpovídající a poměrně dobrý výsledek.

Dne 12.3.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK