XI. rekapitulace činnosti od 28. 6. 2012 do 27. 8. 2012

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 28.6.2012 do dnešního dne.

Největší investiční akcí letošního léta byly stavební úpravy obecní budovy čp. 95, tedy objektu bývalé školy. Dnešního dne byla budova obci oficiálně předána zpět do užívání. Rozsáhlé stavební práce znamenaly kompletní rekonstrukci přízemí a prvního podlaží budovy. Chtěl bych ocenit velmi vstřícný s seriózní přístup dodavatelské firmy ERGO VH, s.r.o. Zlín, zejména pak pověřeného stavbyvedoucího Ing. Šika, se kterým jsem průběh stavby mnohdy i několikrát týdně diskutoval. V nejbližší době nás čeká stěhování inventáře knihovny do těchto nových prostor a následně její zprovoznění pro spoluobčany. Souběžně bude předána i nová klubovna pro SDH Drslavice. Po administrativní stránce nás čeká vypracování závěrečné zprávy a kontrola z oddělení dotací Zlínského kraje, po níž obdržíme počátkem roku schválenou dotaci ve výši 1.000.000,– Kč. Pro letošní rok zbývá vybavit malou kuchyňku v prvním podlaží, toto nebylo součástí dotace, ale zastupitelstvo obce na pracovní poradě vyslovilo souhlas s vyčleněním finančních prostředků pro tyto účely. Zároveň začínáme přípravné práce na druhé etapě stavebních úprav, jejichž konečným důsledkem by měl být připravený projekt pro žádost o dotaci na Zlínský kraj pro rok 2013 z Programu obnovy venkova. Projekt chceme koncipovat tak, aby v případě uspokojení této žádosti byla do konce příštího roku tato budova kompletně rekonstruovaná.

To, k čemu Obecní úřad Drslavice upíná poslední měsíc svoji pozornost je však investiční akce na naše poměry nebývalá. Hovořím o výstavbě nového Polyfunkčního domu, na který se nám podle všech známých informací podaří získat mimořádnou dotaci.

Minulý týden jsme podali žádost na SFŽP, který vypsal dlouho očekávanou výzvu v OPŽP. Detaily žádosti jsme dolaďovali cca poslední tři měsíce a jak jsem již informoval dříve, projekt vypracovaný firmou DESACON Zlín s.r.o. počítá s dodávkou svozového vozidla v hodnotě 800.000,– Kč bez DPH, pěti kontejnerů v celkové hodnotě 44.500,– kč bez DPH a štěpkovače v ceně 200.000,– Kč bez DPH. Celkové náklady projektu jsou spočteny na 1.316.070,– Kč, v případě úspěchu by se Obec Drslavice na této částce podílela 10%. Šance na úspěch jsou však nižší než v první výzvě, v rámci které jsme pořídili traktor s čelním nakladačem. Důvodem je především poloviční alokace finančních prostředků na tuto výzvu, dále spojení žádostí pro kompostárny a sběrné dvory do jedné výzvy a v neposlední řadě také počet bodů, se kterými do soutěže vstupujeme. Zatímco vloni byl projekt koncipován na 93 bodů, letos je to 89 bodů kvůli vyšší pořizovací ceně svozového vozidla, kontejnerů a štěpkovače v přepočtu na konstantní počet obyvatel naší obce. Výsledky by měly být zveřejněny do konce letošního roku, v případě nezdaru se na jaře 2013 zapojíme do nové plánované výzvy.

Pracovníci obce v těchto dnech finišují s výstavbou oplocení sběrného dvora, ihned po jeho dokončení požádáme o motivační příspěvek společnost Elektrowin na základě svozu uskutečněného v minulém čtvrtletí. V dalších měsících zvažujeme také možnost započít s pracemi na vybudování zpevněné plochy sběrného dvora, projekt máme připraven. Bude záležet především na finanční náročnosti akce a také dohodě se ZOD Poolšaví ohledně panelů pro tuto plochu.

Koncem července jsem se jako člen výběrové komise zúčastnil výběrového řízení na provedení stavby s názvem „Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350, PŠ 2010“, o kterou Obec Drslavice usiluje jako jednu ze svých priorit a na které dle požadavků vynakládá investorovi Lesy ČR maximální součinnost. Výběrové řízení vyhrálo konsorcium firem ze Vsetína a Opavy, celková vysoutěžená cena díla bude 9.696.000,– Kč, tedy na 98% projektové ceny. Toto dává záruku, že práce budou odvedeny kvalitně, je zde i příslib investora na trvalý dohled nad průběhem stavby. V současné době byla podepsána smlouva o dílo, poslední překážkou je schvalovací podpis Ministerstva zemědělství s touto stavbou. Nadále platí, že letos mají být fyzicky proinvestovány 2.000.000,– Kč bez DPH.

V červenci proběhla i velmi důležitá kontrola zavlažovacího zařízení na hřišti TJ ze strany SZIFu, dotace ve výši 246.400,– Kč by měla být proplacena nejpozději do poloviny září na bankovní účet TJ. Souběžně jsme počátkem srpna obdrželi i tzv. zvací dopis, který nám dává záruku schválení dotace ve výši 217.200,– Kč pro letošní projekt MAS, kterým je kompletní rekonstrukce chodníku v místní části Drahy. V současné době vyhodnocuji z nabídek firem, které jsem oslovil, s pracemi bychom chtěli započít v druhé polovině září. Společným projektem devíti obcí včetně naší ve fázi příprav je naučná stezka. Hegemonem projektu je obec Hradčovice, žádost o dotaci by měla být podána v příštím roce z prostředků MAS. O podrobnostech budu určitě informovat po dalším konkrétnějším jednání a ujasnění si společného postupu všech zainteresovaných.

S určitými problémy jsme se potýkali při opravě místní komunikace poblíž sportovního areálu. Pověřená firma neodvedla práci tak jak jsme si představovali, nutno však konstatovat, že po naší reklamaci došlo k nápravě. Tyto vícepráce jdou zcela na vrub této firmy a rozpočet obce v rámci této kapitoly nezatíží. Zvýšenou pozornost a úsilí jsme věnovali objektu MŠ, zejména pak její zahrady. Po dohodě s paní ředitelkou pracovníci obce provedli rozsáhlou rekonstrukci dětského pískoviště, které bylo z bezpečnostního hlediska zcela nevyhovující. Z rozpočtu obce uhradíme také výměnu nových dílů na sporáku a výměnu digestoře, která je nyní zcela nefunkční. Výměnu oken v podkroví budovy MŠ, která jsou v současnosti v havarijním stavu musíme vzhledem k naceněné investici ještě zvážit. Do konce roku hodláme ještě rekonstruovat chodníky ve školní zahradě a starou dlažbu 30×30 nahradit dlažbou zámkovou.

Jako spíše recesní záležitost, která ovšem neunikla pozornosti novinářů, byl nákup dvou vyřazených herních prvků od Obce Veletiny za celkovou cenu 700,– Kč. Revizní technik při pravidelné roční zákonem dané kontrole dětských hřišť připomínkoval i nedostatky na těchto prvcích, které jsme postupně všechny odstranili. Nyní máme k dispozici revizní zprávu včetně nového provozního řádu dětských hřišť.

Minulý týden jsem také převzal od restauratéra pana Tomáše Kopčila opravený křížek v trati Vrhové. Pan Kopčil dle mého názoru odvedl opět vynikající práci, o čemž se ostatně může každý osobně přesvědčit. Příležitost k tomu bude jistě i při požehnání panem farářem na místě samém, nyní hledáme vhodný termín k této plánované slavnosti. K místu kolem kříže se pravidelně vracíme a upravujeme ho.

Po několika našich urgencích přistoupila Správa a údržba silnic jednak k celkové opravě mostu přes Holomňu, jednak za obcí směrem na Havřice vyspravili cca 200 metrový úsek vozovky, kde každoročně zaznamenáváme opakované problémy. V současné době s krajským ředitelstvím SÚS jednáme o opravě všech svodidel v průtahu obcí.

V uplynulých měsících proběhly i dvě jednání správní rady starostů mikroregionu Dolní Poolšaví, kterých jsem se zúčastnil. Zásadním tématem je především organizace výběrového řízení na úspěšném dotačním titulu protipovodňových opatřeních. S realizací se počítá v průběhu příštího roku, obec Drslavice zde participuje částkou 550.000,– Kč, přičemž naše spoluúčast bude pouhých 10%. Dalším důležitým tématem byla organizační stránka Slavností vína v Uherském Hradišti. Naši obec zde bude zastupovat krojovaná chasa a hasiči, kteří mají jako v minulých letech na starosti přípravu zabíjačkových specialit.

Závěrem mi dovolte Vás i Vaše rodinné příslušníky pozvat tuto neděli od 13 hodin na Pepčín, kde se spolupodílíme na organizaci tradičního rozloučení s prázdninami.

Dne 27.8.2012 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK