XII. rekapitulace činnosti od 27. 8. 2012 do 11. 10. 2012

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 27.8.2012 do dnešního dne.

Převážná část úsilí posledních týdnů je věnována plánovanému zahájení realizace Polyfunkčního domu Drslavice. Oblasti k jednání v této věci se dají rozdělit do čtyř rovin, a to se stavebním úřadem Uherský Brod, Ministerstvem financí jako poskytovatelem dotace, společností Investa, která zebezpečuje hladký a zákonem daný průběh výběrového řízení a konečně projektantem. Stavební úřad v září zahájil řízení změny před dokončením stavby s tím, že 8.10. proběhlo jednání všech zainteresovaných osob a orgánů statní správy na stavebním úřadě. Projektant zde seznámil přítomné se změnami stavby spočívajícími především v posunu celé budovy severním směrem jako důsledek kompromisu jednání mezi Obcí Drslavice a Jednotou spotřební družstvo Uherský Ostroh, zvětšení rozměrů sálu budovy dle požadavků Obce Drslavice a Ministerstva financí a změnou parametrů oplocení vzešlých z dohod mezi Obcí Drslavice a majitelkou sousedních pozemků. Konečným důsledkem tohoto administrativního procesu je akceptace všech změn stavebním úřadem a vydání nového rozhodnutí o umístnění stavby na Polyfunkční dům. Došlo také k několika konzultacím mezi Obcí Drslavice a Ministerstvem financí jednak ohledně dolaďování formulací v investičním záměru, který je zásadní pro poskytnutí dotace a jednak informace ke shromažďování příloh k žádosti o dotaci. Velmi oceňuji vstřícný přístup úředníka z Ministerstva financí. Včera proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Tomuto však předcházelo usilovné dolaďování projektu panem projektantem, který musel ve velmi krátké době dořešit velké množství záležitostí především ve vztahu k zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Celkově jsem poslední týdny v této věci vedl desítky jednání nejrůznějšího typu, nechci zakrývat dílčí problémy a obtíže různého charakteru, ale pokud nedojte následující týdny k zásadním komplikacím, mělo by vše směřovat k podpisu smlouvy o dílo, vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem financí a fyzickému zahájení stavby. Je však jasné, že nám k tomu zbývá urazit ještě značný kus cesty.

S velkým potěšením mohu také oznámit, že se nám podařilo vyřídit a obdržet další dvě dotace, o které jsme usilovali. První je od Zlínského kraje na zpracování nového územního plánu ve výši 160.000,– Kč. Tuto žádost jsme podali v únoru letošního roku, v minulých týdnéch již došlo k uzavření smluv mezi Obcí Drslavice a Zlínským krajem, kterému za podporu děkujeme. Mohu konstatovat, že tyto finanční prostředky spolu s jedním milonem korun získaných na opravu budovy bývalé školy nás co do výše podpory řadí na první místo v čerpání dotací od Zlínského kraje v letošním roce ze všech 305-i obcí Zlínského kraje. Velmi si této skutečnosti vážíme. Druhou dotací je obdržení motivačního příspěvku za zpětně odebrané elektrozařízení za 2Q letošního roku od společnosti Elektrowin ve výši 50.000,– Kč. Tuto žádost o dotaci jsme podali v září letošního roku jako vyúčtování za oplocení sběrného dvora za Obecním úřadem. Za poslední dva měsíce pracovníci obce v rámci sběrného dvora odvedli velké množství práce. Byla přivezena a položena část panelové dlažby, před tím došlo k rozsáhlým pracím na celkovém srovnání terénu. Tento týden jsme shodili dřevěný přístřešek, kde od loňského roku sbíráme vyřazené spotřebiče pro Elektrowin, tyto jsme dočasně přesunuli do buňky Asekolu. Důvodem je především krádež 18 kusů kompresorů ke které došlo 30. září v odpoledních hodinách. Na základě trestního oznámení starostou obce na Policii ČR došlo k rychlému prošetření záležitosti z jejich strany, odhalení pachatele a následnému vrácení všech odcizených kompresorů zpět k nám. Do konce roku hodláme zakoupit na sběrný dvůr jednu nebo dvě zánovní buňky, které nám byly nabídnuty za zajímavou cenu a do jedné z nich budeme shromažďovat právě vysloužilé spotřebiče. Společnosti Elektrowin za poskytnutí dotace děkujeme, vážíme si naší vzájemné spolupráce.

Dne 27.9. došlo k předání stavby u připravovaného projektu stabilizace a zkapacitnění Holomně firmě, která bude zakázku realizovat. Jedná se o významný krok v našem úsilím trvajícím od konce roku 2010, kdy jsme tuto problematiku s investorem stavby Lesy ČR poprvé projednali. Stavbu bude realizovat sdružení firem POHL ČR, a.s. z Opavy a Vodohospodářské dopravní stavby Vsetín, které za celkovou realizaci projektu nabídly nejnižší cenu 9.696.000,– Kč. Termín dokončení stavby je 1.10.2013. Výše uvedeným společnostem budeme poskytovat maximální součinnost počas celé realizace projektu.

Chodník v Drahách je další akcí investičního charakteru, u které jsme v těchto dnech přistoupili k realizaci. Na celkovou hodnotu zakázky 327.796,– Kč obdržíme dotaci 216.114,– Kč (65% z celkové ceny) od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) pro letošní rok. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Tradix, která nabídla nejnižší cenu. Vybudování nového chodníku potrvá do 26.10.2012, tedy na drslavské hody by mělo vše být hotovo i uklizeno. V této souvislosti bych chtěl, podobně jako u akce zkapacitnění Holomně, požádat spoluobčany žijící v okolí stavby o určitou trpělivost a pochopení s rozsahem stavebních prací na předláždění chodníku.

V polovině září došlo k jednání zde na Obecním úřadě mezi zástupci Obce Drslavice, Pozemkového úřadu Uherské Hradiště, Katastrálního úřadu Uherský Brod a zpracoavtelské firmy pozemkových úprav v naší obci společnosti Georeal Plzeň. Byly zde diskutovány především technické a časové náležitosti průběku pozemkových úprav. Katastrální úřad informoval o procesu dokončení obnovy katastrálního operátu, jehož výsledkem bude veřejné nahlédnutí všech změn pro všechny občany ve dnech 1.-14.11.2012 na OÚ v Drslavicích. K tomuto chystáme ještě podrobnější informace pro občany v nejbližších dnech na internetových stránkách obce. V rámci požadavků části občanů jsme zabezpečili odbornou prořezávku ušlechtilých lip na dolním konci, které považuji za chloubu naší obce. Lípy jsou dle vyjádření odborné firmy zcela zdravé, podobná prořezávka a posouzení stavu lip bylo provedeno i v roce 2009. Došlo i k vymalování značné části vnitřních prostor Obecního úřadu. Minulý čtvrtek proběhlo na našem obecním úřadě jednání správní rady mikroregionu Dolní Poolšaví, kterého se zúčastnili starostové a jeden místostarosta obcí tohoto uskupení. Byly diskutovány hlavně otázky, které souvisí s vyřizováním dotace na protipovodňové opatření a přípravou výběrového řízení tohoto projektu. Starosta obce se také zúčastnil mnoha dalších jednání, z nichž nejdůležitější byly prezentace dotačních možností na rekonstrukci veřejného osvětlení - o toto se podrobně zajímám a téma déle rozpracovávám. Dále se jednalo o prezentaci MMR na vytvoření elektronického plánu strategického rozvoje obce v Kroměříži. Zde budeme usilovat o začlenění do projektu jako pilotní obec v rámci Zlínského kraje, vše by se mělo rozběhnout v příštím roce.

Poslední týdny byly také bohaté na kulturně-společenské události jejichž organizátorem byla právě Obec Drslavice, dovolte mi tedy nyní, abych je zrekapituloval včetně výhledu na nejbližší období. Otevření knihovny proběhlo za značného zájmu spoluobčanů, kteří do nově zrekonstruované budovy bývalé školy postupně přicházeli. Kromě prostor knihovny pak měli možnost navštívit všechny rekonstruované místnosti v budově. Velký zájem vzbudila výstava starých školních fotografií, nejen za její přípravu patří knihovnici poděkování. Starosta obce přítomné seznámil s letošním průběhem rekonstrukce a také s výhledem prací pro příští rok, nechybělo ani drobné občerstvení pro zúčastněné.

Více než stovka občanů přišla shlédnout slavnostní požehnání nově zrestaurovaného křížku na pomezí drslavsko-prakšického katastru. Za pěkného podzimního počasí bedlivě naslouchali krásným slovům otce Antonína Kupky a tématicky laděným písním děvčat z hradčovské scholy. Závěrem krátce promluvil starosta obce, pro zúčastněné bylo připraveno i drobné občerstvení. Děkujeme všem, kteří se této slavnosti zúčastnili.

Letošní Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti proběhly za krásného počasí a s velkým potěšením konstatuji, že účast naší obce byla nejen nepřehlédnutelná, ale hlavně důstojná ve všech směrech. Poděkování patří všem krojovaným, hasičům kteří se podíleli na přípravě vynikajících zabíjačkových specialit, chase za znamenitě připravené vystoupení a všem občanům, kteří nás v Uherském Hradišti podpořili. Vážím si skutečnosti, že veřejný život a prezentace obce navenek Vám není lhostejná.

Rozloučení s prázdninami na Pepčíně proběhlo první neděli v září za solidního zájmu občanů obcí obepínajících les Obora. Kromě tradičního táboráku byly připraveny hry pro děti, country hudební produkce a občerstvení v režii pana Petra Hruboše. Setkání provázela dobrá nálada všech zúčastněných za krásného počasí. Poděkování patří všem, kteří se na vydařeném odpoledni jakýmkoliv způsobem podíleli.

Navštívili jsme zakládajícího člena Sboru dobrovolných hasičů pana Josefa Kozůbka při příležitosti jeho významného životního jubilea sta let. V kronice obce bychom marně hledali jiného spoluobčana, který by se dožil tak úctyhodného věku. Pak Kozůbek dlouhá léta zajišťoval ruční zvonění v kapli. Nejenom za to mu patří náš obdiv a poděkování. Pane Kozůbku, hodně zdraví do dalších let a božího požehnání.

Na zimní období plánujeme kromě tradiční besedy se seniory i sérii 3 až 4 tématicky zaměřených cestopisných prezentací podobných té o Kubě z počátku letošního roku a také adventně laděný koncert skupiny Fleret v budově bývalé školy. Ve spolupráci s panem Stanislavem Daňkem připravujeme výstavu s názvem „Kola, kolečka, velká i maličká“ s tématikou historických kol, která bude zahájena v pátek 12.10.. Nejenom na ni, ale i ke krajským a senátním volbám volbám, které spolu s paní účetní pečlivě organizačně připravujeme, Vás zvu a vyzývám k co největší účasti – zejména budoucí vývoj podoby Zlínského kraje by nikomu z nás neměl být lhostejný.

Dne 11.10.2012 zpra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK