XIII. rekapitulace činnosti od 11. 10. 2012 do 13. 12. 2012

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 11.10.2012 do dnešního dne.

Nejvýznamnějším posunem projektu výstavby Polyfunkčního domu Drslavice je předání staveniště a fyzické zahájení prací společností Pozimos, a.s. a to ke dni 28.11.2012. Před tím proběhla akce přeložky nízkého napětí, kterou v délce 120m realizovala společnost Elmo, která je smluvním partnerem EON Distribuce. Celková cena za tento projekt, bez které by bohužel výstavba Polyfunkčního domu nebyla možná, byla intervencí starosty obce přímo na EON Distribuce a po dalších konzultacích s příslušnými vedoucími pracovníky EONu snížena z původních 398 tisíc Kč na konečných 230 tisíc Kč, která odpovídá skutečným nákladům akce. S povděkem hlavně kvitujeme to, že se podařilo tuto akci realizovat ve stanoveném termínu, reálně totiž hrozilo odsunutí na jaro 2013 a to by fakticky znamenalo stopku výstavbě Polyfunkčního domu. V průběhu prosince nám z Ministerstva financí ČR přišlo písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 8 mil. Kč a o několik dnů později jsme tyto finanční prostředky obdrželi na bankovní účet obce. Velmi si vážíme toho, že se nám finanční prostředky z těchto mimořádných zdrojů podařilo získat. Dotace v takové výši je vzhledem k velikosti naší obce zcela ojedinělá, Ministerstvu financí za ně děkujeme. Tomuto předcházelo usilovné dokončení dokumentace investičního záměru, tabulek ISPROFIN a mnoha dalších příloh potřebných pro posouzení zmiňované žádosti o dotace. K dnešnímu dni proběhlo již pět kontrolních dnů na staveništi za účasti starosty obce, stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti práce, generálního projektanta a zhotovitele stavby. Jsou velmi podrobně diskutovány veškeré náležitosti stavby, z každého kontrolního dne je pak vyhotoven detailní zápis. S panem Přemyslem Přecechtělem jsme také navštívili polský Krakov za účelem testování podlahy, kterou hodláme do Polyfunkčního domu instalovat. Tuto otázku ještě necháváme otevřenou, v nejbližších týdnech hodlám navštívit 3–4 vytipované a doporučené obce, kde mají různé typy povrchů pro sportovní i společenské ú­čely.

Veřejnoprávní kontrola hospodaření proběhla na našem úřadě v listopadu a týkala se využití dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt stavebních úprav Obecního domu, který byl realizován v letošním roce. Kontrolu provedly pracovnice Zlínského kraje. Kontrola zjistila, že svěřené finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem na uvedený projekt v roce 2012 byly použity na daný účel a konstatovala, že nebylo zjištěno neefektivní, nehospodárné a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Obec Drslavice postupovala při čerpání veřejné podpory v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a tudíž nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výsledky kontroly kvitujeme s povděkem, Zlínskému kraji ještě jednou děkujeme za poskytnutí dotace a souběžně již intenzívně pracujeme na přípravě druhé etapy projektu pro příští rok, kdy v únoru vypracujeme podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Počítáme s kompletní renovací prostor suterénu s využitím jednak na spisovnu Obecního úřadu, jednak jako sklad techniky a nářadí a konečně na rozšíření klubových prostor pro zájmové spolky v obci. Dále je v jednání zateplení budovy a nová fasáda. Předpokladem k úspěchu je vyřízení změny na nové užívání stavby, o tomto jednáme podnikáme patřičné kroky v ose stavební úřad Uherský Brod a generální projektant.

Podali jsme také žádost včetně fotodokumentace o motivační příspěvek 50.000,– Kč u společnosti Elektrowin na účel vybudování části panelové plochy na sběrném dvoře. Dle zatím neoficiálních informací tato žádost bude uspokojena, splnili jsme totiž všechny podmínky pro její poskytnutí včetně množství vysbíraných elektrospotřebičů … jen za 4Q 2012 to pro Vaši představu činilo v průměru 1,77 kg na občana bez započítaní chlazení, kompletně pak bylo v rámci posledního svozu Elektrowinu vysbíráno úctyhodných 1250 kg elektrospotřebičů. Zajímavostí je, že sběrný dvůr nyní hlídá asi roční pes rasy belgický ovčák, který byl po oznámení občana odchycen policií v katastru naší obce.

Byla také dokončena kompletní rekonstrukce chodníku v Drahách, následná kontrola ze Státního zemědělského intervenčního fondu, který nám poskytuje na tuto investiční akci dotaci pak konstatovala řádné plnění smluv mezi Obcí Drslavice a právě SZIFem. Proplacení dotace můžeme očekávat v horizontu cca tří měsíců. Připravujeme také projekt opravy mostu přes Olšavu pro příští rok, bude spočívat především v generální rekonstrukcí zábradlí, které nyní neodpovídá platným normám. Z prostředků dotace chceme také spolufinancovat připravovanou naučnou stezku Mistřice-Částkov, přípravou projektu se s kolegy zainteresovaných obcí pečlivě zabýváme.

U investiční akce stabilizace toku Holomňa proběhl kontrolní den 7.11.2012 za účasti starosty obce, zástupce projektanta, investora Lesy ČR a dodavatele stavby. Přítomní byli seznámeni s dosavadním postupem prací, stávající prostavěností akce a výhledem prací do konce letošního roku přímo při fyzické obchůzce staveniště. Akce probíhá v řádných termínech, do konce roku bude zhotovitelem proinvestováno 2 mil. Kč dle harmonogramu.

Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím silníc jsme natřeli obě svodidla, která byla za roky kdy se neudržovala v neutěšeném stavu. Očištění provedla Správa a údržba silnic Uherský Brod, která nám dodala i nátěrové hmoty. Samotné natření svodidel provedli pracovníci obce.

Rekonstrukce ČOV Prakšice, Pašovice, výtlačný řád odpadních vod do Uherského Brodu (Havřice) dospěla do fáze, kdy částečně prochází naší obcí, konkrétně přes uličku, následně přes hlavní komunikaci do Pastýrní směrem k vlakovému přejezdu a hřišti. V praxi to znamená vyhloubení deseti jam o velikosti 2×2 metry s tím, že tyto se budou hloubit postupně – vždy se v rámci jednoho týdne vyhloubí tři, provedou se potřebné práce dle projektu, následně se zahrnou a bude se pokračovat hloubením dalších tří v pořadí. Práce dle uzavřených písemných dohod mezi Obcí Drslavice a zhotovotelem firmou IMOS, s jejichž stavbyvedoucím jsem v častém kontaktu, potrvají nejpozději do konce příštího týdne. Samozřejmostí je maximální dodržování bezpečnosti a pořádku v okolí ze strany stavební firmy. Byla opravena poškozená betonová část přípojky u domu čp. 20, vše je zdokumentováno včetně fotografií. Na základě našeho podnětu došlo ze strany IMOSu i k lepšímu zapravení děr pro zimní období, toto je také písemně dokladováno.

Novou problematikou, kterou však kvituji s velkým povděkem, je zařazení naší obce jako jedné ze sedmi v rámci Zlínského kraje jako pilotní pro projekt elektronické podpory tvorby strategického plánu rozvoje obce. Absolvoval jsem již první setkání představitelů Ministerstva pro místní rozvoj, Zlínského kraje, společnosti GAREP, která projekt na zakázku MMR realizuje a starostů pilotních obcí na Krajském úřadě, kde byly sděleny úvodní informace k projektu. Ten se dělí na analytickou a návrhovou část, výsledkem práce bude ucelený nový strategický plán rozvoje naší obce v červnu příštího roku. Financování projektu jde zcela na vrub MMR, obecní rozpočet vůbec nezatíží. Takový dokument pak bude nejlepším předpokladem pro vypracování žádostí o dotace nejrůznějšího typu v budoucnu. Na tomto jednání nám byl přidělen i metodik z odboru koncepce a rozvoje města Olomouc, který bude se mnou na tvorbě plánu úzce spolupracovat. Jeho první návštěvu v naší obci očekávám ještě do konce roku.

Za uplynulé dva měsíce proběhlo mnoho společensko kulturních akcí, kterých byla obec Drslavice přímým pořadatelem, nebo jejich podporovatelem. Celkem 323 lidí navštívilo výstavu s názvem „Kola kolečka, velká i maličká ..“, která se o volebním víkendu konala v budově Obecního domu v Drslavicích. Byla k vidění zhruba čtyřicítka historických kol, z nichž nejstarší se datovala kolem roku 1820. Výstavu realizoval ve spolupráci s Obecním úřadem pan Stanislav Daněk, kterému patří velké poděkování nejenom za její přípravu, ale hlavně za doprovodný výklad počas celých tříd dnů výstavy. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení, o pohoštění všech se starala paní Anna Chvílová, které rovněž patří velký dík. Děkujeme všem, kteří se výstavy zúčastnili a tuto netradiční akci. Na dobrovolném vstupném se vybralo 4.966,– Kč a 5,– Euro, tyto finanční prostředky po dohodě s panem Stanislavem Daňkem byly použity na zakoupené garnýže a záclony do velkého sálu Obecního domu. Zasněžené hody, které nepamatují ani největší pamětníci v obci, proběhly poslední říjnový týden. Páteční hodová zábava přilákala stovku návštěvníků, pořádající ročník 1994 připravil bohatou tombolu, o zábavu se pak výtečně postarala dechová hudba Hradčovjanka. Nedělní obchůzky po obci s tradičním beranem se účastnilo 21 krojovaných a navzdory výše uvedenému chladnému počasí se jim podařilo vytvořit výbornou náladu ve všech koutech obce. Hody již druhým rokem zpestřily kolotoče v areálu TJ. Přátelské posezení se seniory proběhlo dne 22.11. v Obecním domě za účasti téměř šedesáti spoluobčanů. Na programu bylo působivé vystoupení dětí z MŠ a školní družiny. K tanci a poslechu zahrála živá hudba v podání pana Vladislava Stloukala, kterému za vytvoření vynikající nálady počas celého podvečera děkujeme. Starosta obce přítomné postupně seznamoval s činností Obecního úřadu Drslavice za poslední rok s výhledem na nadcházející období. Do posledního místa zaplněný sál Obecního domu dne 1.12., tedy v předvečer první adventní neděle, přivítal písničkáře Kejaka a skupinu Fleret při přátelském posezení u svíček. Ve zhruba tříhodinovém hudebním bloku zmínění účinkující výtečně naladili publikum nejenom hudbou, ale také humorem. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, o výbornou akustiku se postaral zvukař Tonda Janů. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce více či méně podíleli, zejména pak panu Romanu Hrubošovi.Cestopisné vyprávění s projekcí o Keni proběhlo 9.12. za účasti cca 50-i návštěvníků v Obecním domě. Po úvodním přivítání starosty obce a několikaminutovém klipu pojednávajícím o Keni spíše z pohledu komerčního návštěvníka země si vzala slovo Martina Fialová z Olomouce, která v 90-i minutovém bloku za promítání desítek fotografií velmi poutavě hovořila o svých nevšedních zážitcích z cest. Jako překvapení byly po ukončení přednášky všem návštěvníkům podávány neplněné koblihy a pravý keňský čaj, což je tradiční keňská snídaně. Výtěžek dobrovolného vstupného 938,– Kč byl použit na honorář pro přednášející, které za přednášku děkujeme.

Senátor Tomio Okamura navštívil dne 10.11. naši obec spolu se svým asistentem. Pan senátor se živě zajímal o dění v naší obci, konkrétně o projekty, které realizujeme a problémy, které nás trápí. Starosta obce pana Okamuru seznámil mimo jiné s tradicemi, které po desítky let v naší obci udržujeme a snažíme se rozvíjet. Dlouze diskutovány byly hlavně možnosti vybudování rozhledny v místě kde dříve stával Pepčín – společně doufám postupem času nalezneme možnosti, jak tuto investiční akci, která zatím z důvodu nedostatku peněz leží v šuplíku, řešit.

S velkou radostí také oznamuji zahájení činnosti kroužku mladých hasičů pod vedením pana Dušana Hamady a sportovního kroužku mladých stolních tenistů pod vedením pana Martina Orlovského. Oba kroužky jsou dětmi hojně navštěvovány, panu Hamadovi a Orlovskému děkuji za čas věnovaný drslavským dětem, který je tím nejlepším vkladem pro jejich osobní rozhled a rozvoj. Uvítám podobné aktivity jakéhokoliv podobného druhu, chtěl bych vzkázat, že Obec Drslavice vytvoří ty nejlepší podmínky pro kohokoliv, kdo má zájem na občanském životě v obci.

Tři týdny trvající práce na zimním vydání 12-i stránkového Drslavského zpravodaje si položila za cíl co možná nejvíce vyvážený obsah informací z pohledu Obecního úřadu za poslední půlrok. Tradiční prostor byl také věnován práci spolků působících v obci a MŠ Drslavice. Roznos zpravodaje do domácností proběhl 7.12.

Zimní údržbu s novým traktorem jsme dne 10.12. zahájili na všech místních komunikacích v obci již od časných ranních hodin. Traktor vybavený čelním nakladačem a zadní radlicí se na silnici chová velmi stabilně a rozhodně kvitujeme s povděkem, že se poprvé v historii nemusíme v této otázce spoléhat na pomoc ZOD Poolšaví nebo kohokoliv jiného a že jsme schopní vlastními silami a technikou tuto činnost zabezpečovat. Údržbu provádí pan Martin Hruboš, kterému za pomoc děkujeme. Žádáme a velmi prosíme všechny spoluobčany, aby vzhledem k pravidelnému provádění zimní údržby nenechávali vozidla v blízkosti krajnic hlavního průtahu obcí včetně místních komunikací ! Ušetříte nám tím mnoho práce a my naopak budeme moci zajistit lepší úklid sněhu před Vašimi domy. Nechali jsme odbornou firmou pro zimní období připravit i obecní terru, se kterou budeme odklízet sníh z chodníků.

Závěrem bych chtěl všechny přítomné pozvat na tradiční Zpívání u kapličky dne 22.12. od 15 hodin, a samozřejmě také na loučení s rokem 2012 na Pepčině. Do toho nového Vám přeji hodně zdraví a osobní spokojenosti Vás i Vašich blízkých.

V Drslavicích dne 13.12.2012 zpra­coval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK