XIV. rekapitulace činnosti od 13. 12. 2012 do 6. 2. 2013

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 13.12.2012 do dnešního dne.

Stěžejní záležitostí uplynulého období je příprava žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, II. etapa – dokončení“ z Programu obnovy venkova Zlínského kraje, který byl vypsán v polovině ledna. Žádost musí být podána do tohoto pátku a mohu konstatovat, že ji máme fakticky připravenou včetně množství příloh a ostatních podpůrných stanovisek, nyní pouze upřesňujeme formulace jednotlivých pasáží. Alokace finančních prostředků vyčleněných pro celý Zlínský kraj činí 23 milionů Kč, což je o 7 milionů méně než v loňském roce, o to bude složitější v konkurenci podobných projektů uspět. Naším cílem je jak už z názvu vyplývá celkové dokončení rekonstrukce budovy – to představuje kompletní stavební úpravy jejího suterénu, kde nově vzniknou dvě klubovny, spisovna obecního úřadu, sklad nářadí a malé sociální zařízení. V každé z místností bude nové osvětlení, radiátory, dlažba a omítky, zčásti sanační. V celém suterénu budou nové okna, dveře a jedny nové venkovní vrata. Nový háv dostane i chodba a schodiště. Součástí projektu je i částečné zateplení a fasáda budovy. O tom zda jsme byli úspěšnými žadateli této žádosti se dozvíme v druhé polovině dubna, případné práce začnou od května, do té doby proběhne veřejná soutěž na tuto zakázku. Pokud s žádostí neuspějeme, tento projekt letos realizovat nebudeme a počkáme si na jinou vhodnou dotační příležitost. Souběžně s tímto na stavebním úřadě Uherský Brod vyřizujeme ve spolupráci s projektantem stavebních úprav změnu užívání stavby, zde je dobrý předpoklad, že do konce února tato změna užívání z původních prostor školy na nové občanské využití vstoupí v platnost. Pokud tedy vše půjde dobře, někdy v září by mohla být budova kompletně opravená a i administrativní náležitosti by měly být v souladu se skutečností.

Po více než dvou měsících od spuštění projektu výstavby Polyfunkčního domu Drslavice mohu konstatovat, že práce probíhají v souladu s harmonogramem. Chtěl bych ocenit zejména spolupráci s dodavatelem stavby společností Pozimos a stavebním dozorem společností Investa Uherské Hradiště. K dnešnímu dni proběhlo již devět kontrolních dnů, kde jsou dopodrobna rozebírány postupy prací a řešeny dílčí změny vyplývající z projektu. Všechny záležitosti jsou řešeny maximálně konstruktivně ze všech stran. Postup prací je dokladován průběžnou fotodokumentací, ze závěrů kontrolních dnů jsou vyhotoveny podrobné zápisy. Minimálně 2× měsíčně stavbu navštěvuje koordinátor bezpečnosti práce. I když nám nyní posledních 14 dnů nepřeje počasí a práce byly dočasně na dobu nezbytně nutnou pozastaveny, nehrozí žádný časový skluz v realizaci stavby. Výrazný pokrok jsme učinili ve výběru sportovního povrchu, klademe zde důraz na jeho maximální víceúčelovost pro všechny typy halových sportů.

K 1.2.2013 jsme na plný úvazek přijali nového pracovníka se zařazením technik komunálních služeb. Od tohoto kroku si slibujeme jednak rozšíření rozsahu prací, které jsme schopni udělat svépomocí a jednak přesun části prací od starosty obce směrem k novému zaměstnanci. Z těch zásadních úkolů pro tento rok bych zmínil vyklizení a pomocné práce v suterénu Obecního domu a venkovní úpravy jeho okolí, vybudování dopadových ploch dětského hřiště u kurtů, vybudování nové plochy pro kontejnery ve středu obce vedle plotu čp. 87 a jejich přesun tak, aby nebránily výhledu v křižovatce. Dále pak dobudování panelové plochy ve sběrném dvoře a v rámci možností i přístřešků pro obecní vozidla zde, výstavbu zdi dle písemné dohody s panem Chvílou mezi čp. 16 a Polyfunkčním domem, kultivace bývalé školní zahrady včetně oplocení obecního pozemku, nátěry svoditel v extravilánu obce, kompletní zabezpečení chodu kompostárny, odvodnění tréninkového hřiště, dále údržbu domu čp. 144, kde dle posledních informací dojde k bezúplatnému převodu ze státu na obec během následujících třech měsíců a konečně výstavbu stálé ochranné zábrany kapličky proti zněčištění tak, aby nenarušovala pohled na opravenou dominantu obce podobně jako tuto zimu. Samozřejmostí jsou pravidelné sezónní údržbové práce po celé obci a také v obecním lese. Podařilo se nám také prodloužit smlouvu s úřadem práce na veřejně prospěšné práce pro paní vypomáhající v budově Mateřské školky a to do konce dubna letošního roku, což znamená garanci dotace na toto pracovní místo ve výši 36.000,– Kč. O další dotace hodláme úřad práce požádat s nástupem jara, představa je, že bychom se na veřejně prospěšnou práci pokusili získat jednoho pracovníka na plný úvazek.

Koncem prosince jsme také obdrželi informaci o úspěšném uspokojení naší žádosti o motivační příspěvek Elektrowinu ve výši 50.000,– Kč, tyto finanční prostředky očekáváme na účet obce každým dnem. Za poslední svoz elektrodopadu jsme inkasovali částku 5.791,– Kč, což představuje výrazný meziroční nárůst v rámci této komodity. Počátkem ledna proběhly plánované inventury, všechny se vyznačovaly bezproblémovým průběhem a nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Taktéž bez problému proběhly prezidentské volby, volební účast v naší obci byla nad celorepublikovým průměrem, chtěl bych při této příležitosti poděkovat šesti členné volební komisi a paní zapisovatelce Maleňákové za tento hladký průběh. Pomohli jsme zabezpečit i tradiční Tříkrálovou sbírku, s velkým potěšením konstatuji, že občané Drslavic byli nejštědřejší co do průměrného finančního daru ze všech 32 obcí uherskobrodského děkanátu. Počet unikátních návštěvníků webových stránek přesáhl koncem prosince 2012 hodnotu 100000, při této příležitosti jsme předali tomuto návštěvníkovi v rámci soutěže věcnou cenu. Stránky obce jsem také přihlásil do celostátní soutěže Zlatý erb pro letošní rok. Vypracovali jsme také žádost o dotaci z kulturního fondu Zlínského kraje na podporu slavností 640. výročí první zmínky o obci Drslavice, které si připomínáme v letošním roce a proběhnou ve dnech 22.-23.6. Program akce se již pomalu krystalizuje, jenom doplním, že Zlínský kraj žádáme o podporu ve výši 45.000,– Kč na materiální a režijní zabezpečení akce.

Jak jsem již avizoval dříve, naše obec je jednou z mála v ČR, která se zúčastní pilotního projektu na tvorbu nového programu rozvoje obce. Takovým dokumentem v současné době nedisponujeme. Již 2× Drslavice navštívil přidělený metodik z magistrátu města Olomouc, který nás celým procesem provází. Představil hlavní rysy projektu, který od začátku do konce bude plně hrazen z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, a dále stanovil hlavní úkoly na nejbližší týdny. Dokument by měl být hotov do června a v příštím období u žádostí o dotace ze zdrojů EU (2014–2020) bude klíčovým prvkem pro jejich získání. Druhým pilířem podkladů analytické části projektu je anonymní dotazníkové šetření pro všechny občany nad 15 let v obci a firmy, které jsme distribuovali v pondělí 4.2 do poštovních schránek spoluobčanů. V rámci šetření bylo položeno několik jednoduchých otázek týkajících se spokojenosti s životem v obci. Vyhodnocení akce bude samozřejmě zveřejněno.

Zpívání u kapličky proběhlo v sobotu 22.12. z důvodu skutečnosti, že v Hradčovicích se v neděli uskutečnil jejich kulturní program … bylo by nežádoucí, aby dvě podobně laděné akce proběhly v rámci farnosti ve stejný den. V programu vystoupily dětičky ze školní družiny z Drslavic, Bára Šobáňová, cimbálová muzika Mladí Bruštíci, ženský sborek Podolské Frišky, mužský sbor z Hradčovic a nakonec se všichni rozloučili společnou písní. Programem výtečně provázela příjemně působivým průvodním slovem slečna Martina Orlovská, které patří velké poděkování. S krátkým příhovorem vystoupil i starosta obce. Každý účinkující obdržel dárek jako malou pozornost. Pro návštěvníky bylo připraveno výborné svařené víno, čaj a chleba se slaninou, občerstvení bylo distribuováno zdarma. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 3.070,– Kč a byl použit na úhradu nákladů akce. Děkujeme všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli.

Šedesátka návštěvníků cestopisného vyprávění o Indonésii dne 20.1. naslouchala poutavému výkladu cestovatele pana Víta Šobáně. Hodina a půl mluveného slova byla prokládána projekcí téměř třístovek fotografií. Závěrem došlo na ochutnávku tradičního indonéského jídla, kterou jako překvapení připravila pořádající Obec Drslavice. Celkový výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 1.101,– Kč bude poskytnut fondu UNICEF na pomoc dětem v Darfuru v Súdánu. Panu Šobáňovi za přednášku děkujeme.

Z mnoha jednání a společenských akcí, které jsem v uplynulých dvou měsících absolvoval, vzpomenu konferenci o bezdomovectví a mimořádných událostech pod záštitou starosty města Uherský Brod. Organizátorem byla oblastní charita. V průběhu jednání postupně se svými příspěvky vystoupili sociální pracovníci z různých míst kraje, představitelé městské policie a HZS. Já jsem se v příspěvku mimo jiné zabýval příčinami vzniku bezdomovectví, kterými jsou závislosti všeho druhu alkoholem počínaje a hracími automaty konče a nabídl jsem určitá východiska z tohoto nedobrého stavu.

Dne 6.2.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK