XIX. rekapitulace činnosti od 18. 12. 2013 do 25. 2. 2014

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 18.12.2013 do dnešního dne.

Stěžejním úkolem uplynulého období byla příprava a podání žádostí o dotace. Největší plánovanou investiční akcí je rekonstrukce zahrady MŠ, zde jsme k 17.2.2014 podali žádost u MMR z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na částku 400.000,– Kč. Nejdříve jsme však museli přepracovat původní projekt z roku 2012 na novou situaci. U zahrady MŠ došlo k částečnému záboru pro parkoviště Polyfunkčního domu a také část oplocení oddělující pozemky MŠ a Polyfunkčního domu byla již v minulém roce vybudována. Kompletně znovu jsme museli vyřídit územní souhlas na stavebním úřadě, ten z roku 2012 měl pouze roční platnost. Veškeré kroky stavebních úprav zahrady byly konzultovány s paní ředitelkou MŠ, samotné zpracování žádosti jsme svěřili projektovému manažerovi. Rekonstrukce zahrady spočívá především v předláždění chodníků, vybudování všech dopadových ploch u stávajících herních prvků, rekonstukci branky a čelní vstupní strany, rekonstrukci tábořiště a vhodného doplnění herních prvků pro nejmenší děti. Děti se dočkají také menšího travnatého hřiště. Razantním zásahem do vzhledu zahrady budou sadovnické úpravy, kdy chceme potlačit některé nevhodné starší dřeviny a naopak zasadit nové okrasné keře. Rekonstrukcí projde i skluzavka, která nyní nevyhovuje bezpečnostním předpisům. Náladu nám trošku kazí počet uspokojených žádostí u tohoto dotačního titulu, kterých zpravidla bývá pouze kolem 20%. Pokud vše půjde dobře, hlavní rozsah prací bychom chtěli uskutečnit v době uzavření provozu MŠ, tedy v červenci a srpnu. Pokud bychom dotaci neobdrželi, po poradě s paní ředitelkou MŠ realizujeme úpravy v menším rozsahu do výše navrhované spoluúčasti obce. Dále jsme podali žádost fondu kultury Zlínského kraje na opravu kříže (požadujeme 39.000,– Kč) a účastníme se grantového řízení Fondu ASEKOL, kde žádáme o 50.000,– Kč na další etapu budování sběrného dvora. Co se týká kříže, ten je nyní v Bílovicích u restauratéra pana Kopčila, který nám pro potřeby této dotace zpracoval restauratérský záměr. Na sběrném dvoře jsme v jeho zadním traktu instalovali stříšku pro obecní vozidla, práce provedla firma z Vlčnova nákladem 34.500,– Kč.

K významnému posunu došlo v posledních týdnech u projektu postupného budování komunitní kompostárny. Od firem, které v loňském roce zvítězily ve veřejné soutěži jsme obdrželi svozové vozidlo, kontejnery na bioodpad a štěpkovač. SFŽP celou naši dokumentaci z listopadu loňského roku schválil a posunul k právníkovi, kde zůstane až do obnovení finacování a administrace. Kdy se tak stane je zatím velká neznámá, předpokládáme dle zkušenosti z minulých let že tomu tak bude koncem března a už nyní připravujeme poslední várku podkladů tak, abychom ihned po obnovení financování SFŽP požádali o proplacení dotace. Zejména štěpkovač se snažíme maximálně využívat tak, abychom v co nejkratší době prověřili jeho funkčnost.

Dne 14.2.2014 jsme ze stavebního úřadu v Uherském Brodě obdrželi kolaudační souhlas na budovu Polyfunkčního domu a tímto byla splněna poslední podmínka poskytovatele dotace Ministerstva financí. V současné době ještě čekáme na zapsání do katastru nemovitostí. Budově tedy nic nebrání v užívání i po výše uvedeném datumu, který byl posledním dnem zkušebního provozu. V něm jsme se snažili odstranit nejrůznější vady, nedodělky a vylepšení a mohu konstatovat, že se nám to ve spolupráci se zhotovitelskou firmou postupně dařilo. Kromě toho jsme po celé jižní straně sálu namontovali žaluzie, průzkumem trhu se nám podařilo stlačit cenu na 20.000,– za 10 oken. Zbývá nám tak vypořádat se s občasným zápachem v budově, zde jsme odhalili zdroj problému a dodavatelská firma v současné době pracuje na jeho odstranění. Po sportování v našem novém zařízení registrujeme velkou poptávku a jsme za to rádi. V březnu proběhne i drobná oprava sportovního povrchu v hale, kde došlo k porušení několika spár. Kvalitu svých služeb postupně rozšiřuje i nájemce restaurace ke spokojenosti své, hostů i nás jako provozovatele zařízení. Pro příští měsíce přemýšlíme i o formě propagace objektu, i z tohoto důvodu jsme uvítali zprovoznění facebookových stránek Polyfunkčního domu.

Projektant nového územního plánu předal na odbor územního plánování dle požadavků a připomínek krajského úřadu jeho doplněnou verzi. Předpoklad je, že v průběhu dubna bude vyhlášeno poslední veřejné projednání a pokud nebudou vážnější připomínky, finální schválení by se mělo dostat na pořad červnového zasedání zastupitelstva obce. Proces tvorby nového územního plánu již je i na můj vkus velmi zdlouhavý, objektivně se však pro urychlení procedury nedá příliš dělat.

Na dolním konci probíhají práce spojené s přeložkou trafostanice, které by měly být hotovy do konce dubna, zhotovitelské firmě poskytujeme maximální součinnost. Na březen se připravuje i další jednání sboru vlastníků v rámci komplexních pozemkových úprav, které dále rozpracuje plán společných zařízení. Ten by pak měl projít další administrativní procedurou a zastupitelstvo obce se jeho schválením bude zabývat na červnovém zasedání. V součinnosti se sociálním kurátorem a pracovníky LDN intenzivně řešíme složitou situaci spoluobčana s trvalým pobytem v Drslavicích a jeho případné umístnění v některém z domů s pečovatelskou službou.

Velmi nepříjemnou zkušeností je situace ohledně prodeje nemovitosti čp. 144, kterou nám ÚZSVM nabídl nejdříve k bezúplatnému, následně úplatnému převodu, ale vždy z tohoto sešlo z důvodu zamítnutí ze strany ÚZSVM. I naše žádost o refundaci nákladů za dlouhodobou péči o dům byla ÚZSVM smetena pod stůl. V konečném důsledku byl dům ÚZSVM prodán za 103.000,– Kč realitní kanceláři v dražbě a ta ho nyní prodává za 250.000,– Kč. Chtěl bych konstatovat, že jednání ÚZSVM považuji za akt nehorázné arogance státu vůči naší obci a že jsem s tímto úřadem vyčerpal všechny možnosti alespoň elementární dohody. Na většinu přímých otázek, které jsem jim korenspondenčně pokládal, se mi nedostalo odpovědí. Podal jsem tedy k rukám ministra financí ČR jakožto nadřízené instituci nad ÚZSVM stížnost a pokud se alespoň určité satisfakce a vyvození odpovědnosti úředníků z Prahy nedočkám ani poté, celou věc medializuji v co nejširší možné podobě. Závěrem můj povzdech, že dokud se bude stát takovýmto způsobem chovat k obcím a potažmo ke svým občanům, nějaké světlo na konci tunelu můžeme v této republice hledat jenom stěží.

Uplynulé období bylo velmi bohaté na kulturně-společenské události a z četných ohlasů spoluobčanů lze usuzovat, že s jejich úrovní, organizací i průběhem panuje všeobecná spokojenost. Hovořím především o akcích v období Vánoc, které pod názvem Andělské Vánosce v Drslavicích zahrnovaly vánoční koncert Kunovjanu, tradiční zpívání u kapličky a výstavu andělů v suterénu Obecního domu a které se těšily mimořádně vysokému zájmu veřejnosti. Velmi podařené co do návštěvnosti i organizace byly i všechny tři plesy. Nesmíme zapomenout ani na již tradiční štědrost občanů v tříkrálové sbírce. Také dětský karneval, který organizovala Mateřská škola byl velmi vydařený. Poslední akcí v Drslavicích bylo nedělní cestopisné vyprávění s projekcí a ochutnávkou výtečné kávy s názvem Kouzelná Havaj. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na výše uvedených událostech podíleli bych chtěl moc poděkovat, svědčí to o Vašem zájmu participovat se na veřejném životě v obci. Závěrem moje pozvání do nedělního fašankového průvodu a na košt slivovice příští sobotu, které již tradičně pořádá SDH Drslavice.

V Drslavicích dne 25.2.2014 zpracoval Rostislav Mihel, starosta

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK