XV. rekapitulace činnosti od 6. 2. 2013 do 25. 4. 2013

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 6.2.2013 do dnešního dne.

Práce na projektu „Stavební úpravy objektu čp. 95, II. etapa dokončení“ za poslední dva měsíce významně pokročily, a to jak v rovině vyřizování námi podané žádosti na Krajském úřadě, tak přípravné práce v budově samotné. S potěšením mohu oznámit, že rada Zlínského kraje doporučila zastupitelstvu Zlínského kraje, které snad definitivně rozhodlo včera, naši žádost podpořit. Hovoříme o dotaci v celkové výši 977.000,– Kč, která bude použita, jak již z názvu projektu vyplývá, na celkové dokončení rekonstrukce budovy. Na základě této skutečnosti jsme vypracovali zadávací dokumentaci a výzvou oslovili tři firmy za účelem předložení nabídky, a to do pondělí 29.4.2013 do 12 hodin. Výběrová komise pak zasedne toho samého dne vpodvečer a pokud se nevyskytnou nějaké závažné důvody, nic nebude bránit podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení počátkem května. Následně budou zahájeny práce, tyto by firma dle daného harmonogramu měla provést do konce července. Uplynulý měsíc pak prováděli pracovníci obce přípravné práce v suterénu budovy spočívající zejména v celkovém osekání omítek. Skutečnost, že část přípravných prací jsme schopni udělat svépomocí, bude znamenat úspory v desítkách tisíc Kč .. tyto pak budou následně použity na dodělávky, které nemáme v této etapě z hlediska posouzené žádosti o dotaci rozpočtovány. Společnosti Park Rochus jsme darovali staré školní lavice, které jsme skladovali v suterénu budovy. Tato muzejní společnost je použije na vytvoření dvou typických malotřídek, tyto budou mít stálou expozici v Uherském Hradišti.

1.184.462,– Kč dotace obdržíme z OPŽP, kterou ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal 12. 3. 2013 na základě doporučení 29. řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí ze XXXV. výzvy. Žádost o dotaci jsme podávali vloni na podzim a tyto prostředky budou použity na nákup svozového vozidla pro kompostárnu, kontejnerů na bioodpad a štěpkovače. Spoluúčast obce činí pouhých 10%, takže dopad na rozpočet obce pro letošní rok bude minimální. Státnímu fondu životního prostředí za podporu děkujeme. Ve Slavkově u Brna jsme navštívili tamní technické služby, abychom si vozidlo na svoz bioodpadu, které z podobné dotace nakoupili zde v loňském roce, prohlédli. Ihned po obdržení informace o získané dotaci jsme přistoupili k vypracování zadávací dokumentace a všech dalších náležitostí, které povedou k hladkému průběhu výběrového řízení. V současnosti jsou veškeré námi zpracované dokumenty na Státním fondu životního prostředí zaslány k posouzení, zde jsou však lhůty pro toto až několikaměsíční. Ihned po schválení dokumentace rozběhneme výběrové řízení, dodávka vozidla, kontejnerů a štěpkovače je pak reálná koncem prázdnin.

Již 16 kontrolních dnů se uskutečnilo v průběhu největší investiční akce tohoto volebního období, tedy výstavby nového Polyfunkčního domu Drslavice. Stavba pokračuje v souladu s harmonogramem a uzavřenou smlouvou o dílo i přes značnou nepřízeň počasí v měsících lednu až březnu. Na jednáních kontrolních dnů jsou podrobně diskutovány veškeré náležitosti stavby, pravidelně se jich účastní zhotovitel společnost Pozimos, stavební dozor společnost Investa Uherské Hradiště, generální projektant Ing. Polášek, koordinátor bezpečnosti práce a investor stavby Obec Drslavice v zastoupení starosty obce. Naší snahou je především minimalizovat finanční stránku víceprací tak, aby se stavba zbytečně neprodražovala více než je nutně nezbytné. V souvislosti s údajným hlukem na stavbě při zhutňování zeminy nás na základě stížnosti občana navštívila kontrola Krajské hygienické stanice Zlín, od starosty obce si vyžádala část dokumentace stavby a učinila o průběhu kontroly zápis. Závěr této kontroly nám není znám, dle ústního vyjádření kontrolorů však vyplynulo, že žádné závažnější pochybení ze strany obce ani zhotovitele nevzniklo. Dále řešíme úhyn včelstev souseda stavby, který se na nás obrátil s písemnou stížností a s žádostí o refundaci. V naší odpovědi jsme jej požádali o prokázání souvislosti údajného hluku na stavbě s tímto úhynem. Závěrem konstatuji, že se průběhu stavby velmi intenzívně věnuji, takřka denně ji navštěvuji, konzultuji dílčí záležitosti s jejím stavbyvedoucím a jsem si zcela jist, že její realizace navzdory množství komplikací jde správným směrem.

První letošní kontrolní den se uskutečnil v rámci investiční akce stabilizace a zkapacitnění koryta Holomně. Dodavatelské konsorcium firem VDS Vsetín a POHL Opava, a.s. seznámilo přítomné s postupem prací, které navzdory nekonečné zimě probíhají v řádných termínech. Byl rovněž potvrzen termín dokončení díla (říjen 2013) s tím, že rozsáhlé práce poblíž mostku u Obecního úřadu proběhnou v měsících červnu až srpnu.

Potíže jsme zaznamenali u probíhajícího protlaku odkanalizování obce Prakšice směrem na Uherský Brod vedoucího přes střed naší obce. Určitou nespokojenost části občanů s dočasným nepořádkem v místech realizace jsem několikrát tlumočil zástupcům zhotovitelské firmy IMOS i investorovi stavby firmě SVAK. Situace se dále zkomplikovala dvojím poškozením cesty v průběhu jednoho měsíce mezi hřištěm a tréninkovým hřištěm v areálu TJ. Po mé slovní intervenci byla firma IMOS z těchto veřejných prostranství v majetku obce Drslavice vykázána mimo prostory této námi udržované cesty. Také parkoviště, které bylo pohybem těžkých vozidel značně poničeno, bylo poměrně uspokojivě upraveno. Na obhajobu firmy IMOS je však potřeba objektivně říci, že i je počasí z posledních týdnů nepříjemně zaskočilo a dané termíny vyplývající z uzavřených smluv jsou i pro ně závazné. Každopádně jsme rádi, že stavba se postupně od naší obce vzdaluje, s investorem již máme dohodnut harmonogram prací na finálním uvedení stavbou zasažených míst do původního stavu v co nejkratší možné době.

Z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám bylo stručně sděleno, že dům čp. 144, o který jsme několik let usilovali, půjde do dražby a výtěžek z prodeje si ponechá stát. Námi podaná žádost prý nebyla opodstatněná, pikantní je, že nám ji pomáhal doladit sám úřad pro zastupování státu, což mohu dokladovat výpisem emailové komunikace s paní ředitelkou úřadu. Podal jsem proti tomuto rozhodnutí písemnou námitku, ptal jsem se mimo jiné, kdo bude obci refundovat letité náklady spojené s údržbou této nemovitosti a náklady na vynaložené právní služby, uspokojivé odpovědi jsem se však nedočkal. Obrátil jsem se proto na pana senátora Okamuru, který záležitost spolu s případy v jiných obcích řeší. Toto rozhodnutí ÚZSVM považuji za akt arogance státu vůči obci Drslavice a jejím občanům, kdy převážil zájem státu zpeněžit nemovitost za každou cenu nad záměrem obce Drslavice poskytnout dům pro sociální bydlení potřebným.

Jednání vedoucí ke schválení nového územního plánu obce Drslavice se posunula do nové fáze, ve které Povodí Moravy jako správce toku řeky Olšava v těchto dnech vydává překreslené mapy záplavových území tohoto toku. Na základě hydrometeorolo­gických poznatků z posledních 15 let došlo k výraznému rozšíření hranice aktivní záplavové zóny, což má za následek výrazné komplikace další výstavby průmyslové zóny a také dobudování infrastruktury, zejména rozšíření místní komunikace, chodníků a veřejného osvětlení směrem k obchvatu. K naší nelibosti dále došlo prakticky ze dne na den ke změně platné legislativy, které se promítají do zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Společně s pane starostou obce Hradčovice, která se ocitla v podobné situaci, jsme ihned zahájili sérii jednání s Povodím Moravy, projektantem územního plánu a Krajským úřadem Zlín, jejímž výsledkem byla kompromisní dohoda, která by měla vést k vydání kladného stanoviska Krajského úřadu. Tato spočívá zejména v souboru protipovodňových opatření na řece Olšavě, která by v důsledku znamenala snížení povodňových rizik v širším území. Toto stanovisko pro další projednávání územního plánu nutně potřebujeme, jinak hrozí ztráta dotace ve výši 160.000,– Kč, kterou jsme po dva roky pracně vyřizovali. V současné době projektant územního plánu přepracovává dokumentaci dle těchto dohod k předložení na odbor územního plánování Uherský Brod, toto bude hotovo nejpozději do 10.5.2013.

Podali jsme i žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond, kde usilujeme o získání finančních prostředků na opravu zábradlí mostu přes Olšavu, který je dle platných norem v nevyhovujícím stavu. Podle průběžných informací bychom měli být úspěšní a dotaci ve výši cca 200.000,– Kč získat. Předpokládáme, že výběrové řízení na zhotovitele projektu se uskuteční v nejbližších měsících, akci budeme s nejvyšší pravděpodobností realizovat na podzim. V únoru nám také na účet obce přišla dotace se SZIFu na vloni realizovanou rekonstrukci chodníku v Drahách.

Novou agendou je projednávání návrhu Krajského úřadu ve Zlíně na vyhlášení Přírodní památky Myšince a jeho ochranného pásma. Výsledkem tohoto záměru, pokud by vstoupil v platnost, by bylo výrazné omezení vlastnických práv u stovek pozemků nalézajících se v této lokalitě včetně pozemků v majetku Obce Drslavice. V našem případě se jedná zejména o stavební parcelu č. 270, kde se 2× ročně koná setkávání občanů a také zde máme zpracovánu studii za účelem vybudování rozhledny jako upomínku na zámeček Pepčín, který zde stával. Po několika jednáních v této věci jsem podal žádost o písemné stanovisko na Krajský úřad. V odpovědi nám bylo sděleno, že výstavba rozhledny na výletním místě Kaunicův vrch nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality. Situaci však budeme nadále bedlivě sledovat a jsme připraveni hájit zájmy všech vlastníků pozemků z obce Drslavice v této lokalitě.

S platností od 1.4.2013 se nám podařilo na veřejně prospěšné práce získat pracovníka z úřadu práce. Celkový objem dotace, kterou na jeho mzdu vyčerpáme, je 90.000,– Kč, pracovní smlouva byla sjednána na půl roku. V současné době se pracovníci obce pustili do vybudování dopadových ploch na velkém dětském hřišti u kurtů .. práce provádíme v souladu s doporučením revizního technika a také po odborné konzultaci se společností, která nám toto dětské hřiště realizovala. Tím, že si veškeré práce provedeme svépomocí, ušetříme prostředky v řádu desítek tisíc korun oproti stavu, kdy bychom realizaci nechali na firmě. Z Elektrowinu nám na účet obce přišel motivační příspěvek ve výši 50.000,– Kč za IV. kvartál 2012, tyto prostředky budou využity na další výstavbu sběrného dvora. V březnu jsme podali žádost do fondu Asekol, zde také žádáme částku 50.000,– Kč na podobné účely, vyrozumění bychom měli dostat koncem května. Zúčastnil jsem se také dvou konferencí o odpadech, kde byla obec Drslavice jmenována v pozitivním slova smyslu co se třídění odpadů týká. V rámci loterijní daně jsme za první tři měsíce na bankovní účet obce obdrželi částku 145.361,– Kč, tato bude z rozhodující části použita na úhradu nákladů souvisících s výstavbou Polyfunkčního domu. Ve dnech 18.-19.4. proběhl audit obce Drslavice, závěrečná zpráva konstatuje, že při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podrobněji se bude ZO auditu věnovat na svém příštím zasedání. Z valné hromady mikroregionu Dolní Poolšaví, které jsem se zúčastnil, vyplynul jistý posun ve věci realizace protipovodňových opatření, tedy dotační akce, na které v rámci mikroregionu naše obec participuje. Byla jmenována komise pro výběrové řízení, v případě Drslavic se bude jednat o dodávku protipovodňových hlásičů, digitální povodňové mapy a posílení prvků veřejného rozhlasu. Projekt administrativně vlekoucí se již skoro dva roky tedy pravděpodobně spěje ke zdárnému dokončení, připomínám, že pro Drslavice je z OPŽP alokována částka přesahující 400.000,– Kč.

V první čtvrtině roku proběhlo několik tradičních akcí, mezi které patří nošení Marka a letéčka a hrkání chlapců o Velikonocích. Nejen tyto tradice, ale i investiční akce probíhající v naší obci jsme se snažili více propagovat prostřednictvím regionálního tisku a ostatních médií. Třešničkou na dortu bylo natáčení hrkání Českou televizí reportáže do pořadu Folklorika. Dle mého názoru velmi vyvedená reportáž zcela jistě pomůže zviditelnit naši obec, České televizi patří velké poděkování. Obec Drslavice byla také pořadatelem soutěže „O nejkrásnější růžičku nového Letéčka“, jejímž smyslem bylo motivovat rodiče a prarodiče k tvůrčí činnosti spolu se svými dětmi. Stanovili jsme oproti loňské soutěži „O nejkrásnějšího Marka“ také jiný mechanismus výběru růžičky, jmenovali jsme 5-i člennou porotu, která všech 18 přihlášených růžiček posuzovala. Velké poděkování za organizaci soutěže patří zejména paní Markétě Bučkové. Úspěšně proběhlo i cestopisné vyprávění o Indii v podání pana Thomayer z Uherského Brodu .. v tomto typu projekcí budeme pokračovat zase na podzim, kdy už máme předběžně domluveny další zajímavé cestopisy. Na konec roku máme pro spoluobčany připravenu lahůdku v podobě předvánočního koncertu Kunovjanu s následným posezením u cimbálu v doufáme již tou dobou kompletně rekonstruovaných prostorách Obecního domu.

Dne 25.4.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK