XVI. rekapitulace činnosti od 25. 4. 2013 do 26. 6. 2013

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 25.4.2013 do dnešního dne.

Stavba Polyfunkčního domu od posledního projednávání ZO výrazně pokročila a s tím, jak postupně dobíhají dílčí subdodávky, snižuje se i počet nevyřešených problémů. Významným posunem je zejména finální dohoda se sousedy pozemků na okolních úpravách terénu. Celkové vícepráce k dnešnímu dni ve výši 1.373.833,– Kč se nám jednáním hledáním alternativních, ale kvalitativně hodnotných řešení podařilo snížit o 603.748,– Kč. Vícepráce k dnešnímu dni činí námi a stavebním dozorem odsouhlasených 770.085,– Kč. I když bychom samozřejmě byli rádi, kdyby výše uvedená částka byla ještě nižší, stále se pohybujeme na cca 5% celkového objemu zakázky. Výrazným posunem je i vypracování gastro návrhu řešení restaurační části, kuchyně a skladu firmou, v současné době se dolaďují práce na interiérovém zařízení. Toto má na starosti firma, návrh k jednání budeme mít k dispozici příští týden. Oproti informaci, kterou jsem uvedl ve zpravodaji, se nyní zdá být pravděpodobné, že bychom v rámci stávajícího řešení dovedli ke zdárnému konci i otázku překrytí podlah. Toto by znamenalo možnost pořádání kulturních produkcí již od samého počátku provozu Polyfunkčního domu. Z výše uvedeného je tedy patrné, že se situace stále vyvíjí, a jsem rád, že z rozhodující části úspěšně.

Naplno a dle harmonogramu běží také práce v Obecním domě na II. etapě stavebních úprav, na které jsme dostali dotaci ze Zlínského kraje ve výši 977.000,– Kč. Na stavbu dodavatelská firma přiřadila jiného stavbyvedoucího, proto jsem společně se zástupci subdodavatelů několikrát prošli celou část realizovaného projektu a upřesnili řešení z něho vyplývající. Po kompletním osekaní omítek zaměstnanci obecního úřadu došlo k opískování zdí odbornou firmou. Jde nám především o to, aby zdi, které se nebudou omítat z důvodu vlhkosti, byly pohledové a to si myslím bude naplněno. Menším problémem se jeví značná nerovnost zdí v suterénu, což má za následek větší množství materiálu omítek pro vyrovnání. Počátkem příštího týdne máme se zástupcem zhotovitele dohodnuto delší jednání, na kterém budeme mimo jiné řešit i dosavadní finanční plnění. Fasáda budovy by pak měla být na pořadu dne od příštího týdne, kdy pracovníci obce dopraví námi zapůjčené lešení k Obecnímu domu. I tak předpokládám, že práce potrvají celkově o cca měsíc déle než jsme předpokládali při podpisu smlouvy o dílo.

Výraznou pozornost vzhledem ke slavnostem obce jsme věnovali zejména areálu TJ, a jsem si úplně jistý, že toto bylo velmi prozíravé. Opravili jsme rozbitou cestu mezi hřištěm a tréninkovým hřištěm, a to včetně podsetí novou trávou. V průběhu prázdnin hodláme pracovat na realizaci odvodnění hřiště, protože zejména po vydatnějších deštích je zde situace špatná. Dále jsme kompletně opravili sociální zařízení v kabinách a těmto jsme dali i novou fasádu. Jsem přesvědčen, že spolu s novou letní terasou hospody U komára, kterou dle předchozích smluv na vlastní náklady realizoval pan Petr Hruboš, se nám i mnohým dobrovolníkům podařilo sportovní areál posunout do vzhledově daleko lepší úrovně než v minulosti.

Zvýšené komplikace však zaznamenáváme u investiční akce zkapacitnění Holomně, a to v oblasti u mostu poblíž Obecního úřadu. Zde došlo při zemních prací k sesunu oplocení souseda stavby, ovšem mnohem horší je skutečnost, že při podrobném průzkumu geologa došlo ke změně podloží v korytě potoka. O této nové situaci jsme jednali na kontrolním dnu, kde bylo uloženo projektantovi stavby situaci vyhodnotit a najít řešení. Toto by mělo být předloženo do konce tohoto týdne, tak pevně doufáme, že harmonogram stavby bude dodržen. Dobrou zprávou je, že jsem o tomto byl ujištěn ústně po mém dotazu v této věci přímo zástupcem investora.

Velmi problematickou situací posledních týdnů byl také zápach z kalů, na který si stěžovali mnozí spoluobčané. Chtěl bych konstatovat, že jsme se celou záležitostí velmi intenzívně zabývali a podnikali spolu s odborem životního prostředí Uherský Brod veškeré kroky vedoucí k tomu, aby tyto oprávněné stížnosti občanů Drslavic byly řešeny. Vedl jsem osobní jednání jak s předsedou družstva, tak zejména s jednatelem společnosti Rumpold Uherský Brod. Tato má od ZOD Poolšaví plochu pro letošní rok pronajatou a kaly zde skladuje. Výsledkem byl kompletní odvoz kalů z prostor betonové plochy, sanace pozemků kde kaly unikly, písemná omluva občanům obce Drslavice a písemný závazek v tom smyslu, že kaly na tomto místě již nikdy nebudou skladovány.

Přijali jsme další 3 pracovníky na veřejně prospěšnou práci a uzavřeli jsme patřičné smlouvy s úřadem práce, na základě kterých postupně vyčerpáme 270.000,– Kč na jejich mzdu. Jedná se o půl roční pracovní poměry a prozatím mohu vyslovit s jejich prací maximální spokojenost.

Za poslední dva měsíce jsme zaznamenali tři hloubkové kontroly a ve všech případech dopadly na výbornou. Jednalo se zejména o audit hospodaření za rok 2012, dále pak o kontrolu Hasičského záchranného sboru na dodržování krizového zákona a konečně kontrolu Úřadu práce Uherské Hradiště na dodržování smluv veřejně prospěšných prací uzavřených v letech 2011 a 2012. Zaměstnanci obce mimo jiné provedli vlastními silami dopadové plochy dětského hřiště, a to po předchozí telefonické konzultaci s dodavatelem herních prvků tohoto dětského hřiště. Celková investice nákladů na vybudování dopadových ploch dosáhla částky 16.782,– Kč.

Nejvýznamnějším jednáním, kterého jsem se za poslední dva měsíce zúčastnil, bylo celodenní setkání starostů obcí a měst ZK s představiteli Zlínského kraje. Jednání proběhlo v Luhačovicích a byly diskutovány desítky záležitostí týkající se součinnosti kraje s obcemi. Mezi nejdůležitější patří otázky financování krajů a obcí, aktuální téma vyhlašování evropsky významných lokalit (tzv. NATURA 2000), problematika regionálního školství, sociálních služeb a v neposlední řadě informace o stavu bezpečnosti v kraji a obnovy území po povodních v posledních letech.

Vydali a občanům jsme distribuovali nové číslo Drslavského zpravodaje, ve kterém jsme se no nejvyváženějším způsobem snažili informovat o dění v obci za poslední půlrok. Jako dárek jsme přiložili tašky na tříděný odpad, tyto jsme nakoupili v dotované ceně 40kč za sadu tří tašek v počtu 200 kusů. Za inzerci společnosti Elektrowin této společnosti budeme účtovat částku 3.000,– Kč. Z kulturních akcí pak proběhly dva kurzy tance, velké poděkování za jejich organizaci patří paní Markétě Bučkové. Drslavská chasa se zúčastnila Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě, které mělo velký ohlas u návštěvníků. Při této příležitosti jsem pozval všechny přítomné na slavnosti v Drslavicích. Při příležitostí Dnů obce Hradčovic jsme převzali pamětní list z rukou starosty obce Hradčovice „Za vzájemnou spolupráci a pomoc“. O tomto významném ocenění pro obec Drslavice rozhodlo hradčovské zastupitelstvo obce. Udělení pamětního listu si velmi vážíme, děkujeme, a do budoucna uděláme vše pro to, aby spolupráce s našimi přáteli z Hradčovic byla vždy co možná nejlepší. Pamětní list je vystaven v kanceláři starosty obce.

Čápa s poraněným křídlem z našeho komína jsme lokalizovali poblíž uličky na dolním konci. Byl odvezen do záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích, kde jej o něj dobře postaráno, avšak dle pozdější diagnózy již nebude moci létat. Samice čápa ale brzy našla nového druha, čapí populace v naší obci tudíž dle ornitologů není ohrožena.

Dokončili jsme nový program rozvoje obce na roky 2013–2020, tuto skutečnost považuji za klíčový faktor pro další rozvoj obce v budoucnu. Chtěl bych požádat všechny, aby se s tímto dokumentem vystaveným v levé liště menu podrobně seznámili.

Obec Drslavice byla hlavním organizátorem Drslavských slavností při příležitosti 640. výročí první zmínky o obci.

Dne 26.6.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK