XVII. rekapitulace činnosti od 26. 6. 2013 do 23. 9. 2013

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 26.6.2013 do dnešního dne.

Stavba Polyfunkčního domu je po necelých 11 měsících od svého zahájení těsně před dokončením. V současné době probíhají poměrně rozsáhlé okolní terénní úpravy, poslední větší subdodávkou interieru bude pokládka roštové podlahy, která bude zahájena začátkem října. Nyní běží i výběrové řízení zakázky malého rozsahu na dodávku interierového zařízení restaurační části objektu a úvěru k dofinancování projektu, čeká nás podobná soutěž na gastro zařízení i na nájemce restaurace. Finanční stránkou a také stavební částí se intenzívně zabývala porada členů zastupitelstva, ke které byli přizvání zástupci projektanta, zhotovitele i stavebního dozoru. Ještě do konce září rozešleme do každé domácnosti nabídku s přednostní možností pronájmu pro občany s trvalým bydlištěm v naší obci. Po administrativní stránce dotahujeme se stavebním úřadem v Uherském Brodě změny před dokončením stavby. Kolaudaci plánujeme na první polovinu listopadu, slavnostní otevření objektu chystáme dne 16.11.. Technicky dořešeno máme i překrytí sportovního povrchu haly, kulturně-společenské využití tedy bude zajištěno již od prvního dne svého provozu. Závěrem bloku bych chtěl vyjádřit velké poděkování především zhotovitelské firmě Pozimos, která 100% plní své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo dle předem daného časového harmonogramu.

Zdárně dokončen je projekt II. etapy stavebních úprav objektu čp. 95, tedy Obecního domu. Zde prakticky po celé prázdniny probíhaly práce v suterénu budovy a souběžně dostal dům nový háv v podobě fasády. Ze zdevastovaných prostor suterénu, kde dříve bývaly sklady uhlí, je nyní kompletně zrekontruovaný prostor. Jak se nám oprava podařila bude moci veřejnost posoudit 13. října, kdy jsme slavnostní otevření spojili s výročím stého úmrtí hraběte JUDr. Václava z Kounic, s jehož životem nás pojil zámeček Pepčín. Osobně v této připomínce vidím historickou paraleru, že i zámeček, kdyby se dožil dnešní doby, se mohl opravit podobně jako prostory bývalé školy postavené o mnoho desítek let dříve než Pepčín. Po administrativní stránce se v těchto dnech snažíme vypořádat schválenou dotaci ze Zlínského kraje tak, aby co nejdříve doputovala na účet obce. Čeká nás ještě oprava schodiště vedle objektu, přeložka plynu ze strany domu čp. 87 a částečné terénní úpravy okolí domu. Chtěl bych zdůraznit, že na stavebních úpravách se nemalou měrou podíleli i zaměstnanci obce, čímž pro obecní rozpočet ušetřili značné finanční prostředky. Závěrem i zde moje velké poděkování zhotovitelské firmě ERGO VH za špičkově odvedenou práci nejen při této, ale i v loňském roce realizované etapě.

S potížemi pokračují práce při stabilizaci toku a zkapacitnění Holomně, kde investorem jsou Lesy ČR. Jako problematická se nyní jeví skutečnost, že přes prázdniny, kdy bylo ideální počasí, stavba stála, fakticky nijak nepokročila a nyní se nalézá v několikaměsíčním skluzu. Důvodem zastavení prací v letních měsících bylo finanční překročení položky víceprací a také změna projektu vyvolaná skutečnostmi, na které se přišlo až v průběhu realizace projektu. Nepředvídatelných okolností je u stavby více a dle mého nejhlubšího přesvědčení není nyní příliš důležité, zda nese za celou situaci větší či menší odpovědnost projektant, zhotovitel nebo investor – klíčové je stavbu dokončit tak, aby beze zbytku plnila svou protipovodňovou funkci a to již při eventuálním zvýšení hladiny Holomně při jarní oblevě. S tímto stanoviskem a zájmem obce jsem v minulých měsících vstupoval do nejrůznějších jednání, kdy starosta je často v uvozovkách mostem mezi všemi zainteresovanými stranami. Nejhorší co by se mohlo stát je zastavení stavby, vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele pro dokončení .. v důsledku by to mohlo mít nepříznivý dopad na čerpání dotace alokované na projekt. Pevně doufám, že toto nehrozí a i když počasí první poloviny září vůbec nepřeje, vše se obrátí v dobré a stavba se do konce letošního roku stihne realizovat.

Přes prázdniny proběhla realizace projektu „Nové zábradlí na místní komunikaci v Drslavicích“, které znamenalo jeho výměnu dle stávajících norem. V současné době jsme požádali o kontrolu ze Státního zemědělského intervenčního fondu, od kterého máme vyřízenou dotaci v celkové výši 199.800,– Kč. Předpokládáme, že k jejímu proplacení dojde do konce letošního listopadu. Zhotovitelem byla společnost HESCO, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení a které rovněž patří poděkování za zdárné dokončení akce. Ve spolupráci s touto společností máme rozpracovánu i realizaci pohledové ochrany kaple ve středu obce před sněhem, toto opatření bude dokončeno nejpozději v horizontu následujícího měsíce.

Výběrové řízení jakožto podlimitní zakázka malého rozsahu pro druhou etapu budování komunitní kompostárny bylo rozděleno na dvě části – samostatně se soutěžilo svozové vozidlo a kontejnery na bioodpad, předmětem druhé části bylo výběrové řízení na dodávku štěpkovače. Zatímco první část zakázky dopadla úspěšně na poprvé, do výběrového řízení na štěpkovač se nepřihlásila ani jedna firma. Museli jsme jej opakovat a druhé kolo již bylo úspěšné. S dodávkou vozidla i štěpkovače počítáme až koncem roku jednak vzhledem k delším lhůtám dodání a jednak k blížici se zimě, v této době bychom zařízení stejně nevyužili. K financování dojde s největší pravděpodobností až na jaře příštího roku, což nám vzhledem k závazkům za projekt Polyfunkčního a Obecního domu více vyhovuje.

Po jednání s ředitelem firmy ZEVOS, a.s. jsme dospěli k dohodě o odběru dalších 30ks panelů z nepoužívané cesty nad družstvem směrem k vodárně. Nyní čekáme na vhodnější počasí, panely převezeme a svépomocí vydláždíme další část sběrného dvora za Obecním úřadem. K tomuto účelu již vyřizujeme dotaci od společnosti Elektrowin v celkové výši 30.000,– Kč, toto nám spolu s příspěvkem za vysbíraný elektroodpad za 2Q letošního roku z rozhodující části k požadovanému účelu bude stačit.

Provádění pozemkových úprav v Drslavicích, které je zhruba na konci první třetiny, dospělo do fáze příprav na společné jednání vlastníků. V rámci etapy zjišťování hranic pozemkové úpravy jsme za přítomnosti starosty obce, zástupce Státního pozemkového úřadu, Katastrálního úřadu Uherský Brod a zpracovatelské firmy Georeal počátkem září nad mapami prošli obvody, které Georeal připraví pro vytýčení v terénu a následně podklady k vlastníkům předá k rozeslání. Etapa obvodů má být dle smlouvy hotova do konce října 2013 včetně předání příslušné dokumentace. Samotné fyzické šetření předvytyčených bodů s vlastníky v terénu bude probíhat cca v průběhu října. Počínaje tímto jednáním postupně oslovuji zástupce vlastníků pozemků s žádostí, aby se stali členy sboru zástupců, který po svém ustanovení bude posuzovat tzv. plán společných zařízení. K této konkrétní věci se dne 18.9. uskutečnila schůzka zástupců Obce Drslavice s představiteli Státního pozemkového úřadu a firmy Georeal. Nad podrobnou mapou obce jsme diskutovali jednotlivé priority z našeho hlediska, které máme zájem v rámci pozemkových úprav vlastnicky narovnat a vypořádat – jedná se především o cesty a návrhy dalších protipovodňových opatření na Holomni a Olšavě. Do této předložené mapy již byly promítnuty priority obce vyplývající z připravovaného územního plánu. Projednávání nového územního plánu obce postoupilo do fáze naší žádosti o stanovisko Krajského úřadu .. po jeho obdržení někdy v polovině října konečně můžeme nárokovat přislíbenou dotaci od Zlínského kraje. Zde máme termín do 29.11., takže vše snad směruje ke zdárnému konci. Za pomoc při jednání o pozemkových úpravách bych chtěl poděkovat panu zastupiteli Josefu Šobáňovi.

Prostřednictvím veřejně prospěšných prací zaměstnáváme v současné době čtyři zaměstnance. Všichni mají šestiměsíční pracovní smlouvy, které jim budou postupně dobíhat do konce letošního roku. Vzhledem k výši dotace od úřadu práce je dopad na rozpočet obce prakticky nulový. Prioritou nadcházejících týdnů bude realizace odvodnění tréninkového a fotbalového hřiště, výhledově máme v plánu i přesun kontejnerů v křižovatce v Pastýrňách tak, aby nebránily řidičům ve výhledu. Od listopadu se pokusíme na úřadě práce vyřídit novou dotaci na místo provozní v Polyfunkčním do­mě.

Z kulturně společenských akcí bych chtěl na prvním místě vyzvednout velmi důstojné zastoupení krojovaných z Drslavic na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Neméně dobře zde reprezentovali obec i drslavští hasiči, kteři po celou sobotu připravovali v parku u Obchodní akademie zabíjačkové speciality. Konání dalších kulturních akcí z poslední doby ovlivnilo počasí – program rozloučení s prázdninami na místě kde stával Pepčín musel být omezen, akce se přesto konala. Sportovní odpoledne pro děti ve Skákavci, kde má nové zázemí sportovně střelecký klub se nekonalo vůbec. Přesto kulturní program do konce roku bude na naše poměry bohatý a pevně věřím, že si každý občan obce v něm najde to svoje.

Dne 23.9.2013 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK