XX. rekapitulace činnosti od 25. 2. 2014 do 17. 6. 2014

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního řádného zasedání konaného dne 25.2.2014.

Nejdůležitějším úkolem období bylo finanční vypořádání dotace na druhou etapu budování komunitní kompostárny tak, aby se stabilizovala ekonomická situace na bankovním účtu obce a byla vytvořena dostatečná finanční rezerva pro splátky úvěru a chod obecního úřadu. Ihned po obdržení svozového vozidla, kontejnerů a štěpkovače jsme odeslali soubor dokumentace na příslušný odbor Státního fondu životního prostředí s tím, že žádáme o urychlené provedení kontroly od poskytovatele dotace. Kontrola byla základní podmínkou k proplacení peněz, proběhla v průběhu března bez připomínek. Souběžně jsme požádali o financování, které nám bylo ústně paní z kontrolního oddělení přislíbeno. 1.4. jsme tedy uhradili faktury dodavatelům zařízení pro kompostárnu, znovu jsme toto dali na vědomí SFŽP a očekávali jsme brzké vypořádání dotace. Toto se skutečně naplnilo a dne 16.4. jsme finanční prostředky v objemu 1.178.896,– Kč obdrželi na náš účet. Zvládli jsme tedy proces, který obvykle trvá v řádu měsíců nebo v horším případě i let za 16 dnů. Obratem jsme uhradili poslední fakturu společnosti POZIMOS ve výši 726.000,– Kč splatnou do konce června a od té doby se stav disponibilních finančních prostředků obce pohybuje kolem částky 1,2 mil. Kč. Co se týká samotných zařízení pro vybavení kompostárny, zde je situace odlišná. Zatímco svozové vozidlo jezdí bez problémů a hákový podavač kontejnerů po prvotním seřízení plní svůj účel, štěpkovač jsme již 2× reklamovali. Nyní je v provozu schopném stavu, věříme, že se s tímto strojem čínské výroby jehož nákup jsme na základě výběrového řízení nemohli příliš ovlivnit, již nebudou problémy a pokud nastanou, budeme požadovat výměnu za jiné zařízení. Na kompostárně samotné jsme počátkem června provedli generální úklid, závěrem bloku děkuji všem, kteří toto zařízení obce využívají.

Největší investiční akcí letošního roku je kompletní rekonstrukce zahrady MŠ, na kterou se nám podařilo z MMR získat významnou dotaci ve výši 400.000,– Kč. Bylo uspokojeno pouze 20% ze všech podaných žádostí, o to více si rozhodnutí o finanční podpoře projektu s názvem „Pomoc pro naše nejmenší“ vážíme a komisi na MMR děkujeme. Tomu předcházelo několik konzultací s paní ředitelkou MŠ a projektantem na místě samém. Výsledek těchto jednání směřoval k upřesnění a modernizaci projektu z roku 2011 a hlavně ve vyhotovení rozpočtu akce. V tomto směru musím konstatovat nespokojenost s prací projektanta – rozpočet dodal až dva dny před podáním samotné žádosti o dotaci a navíc ve výši násobně vyšší než jsme požadovali. Důsledkem bylo, že jsem odmítl projektantovi uhradit fakturu za jeho služby, následně jsme nalezli smírčí řešení, které spočívalo v úhradě cca 15% z původně jím fakturované sumy. V květnu jsme pak zahájili druhou část příprav na realizaci akce – část prací, zejména ty výkopové, děláme svépomocí a také věnujeme maximální pozornost zajištění výběrového řízení na zhotovitele, které v těchto dnech běží. Vedl jsem i několik konzultací s potencionálními dodavateli herních prvků a snažil se vyjednat co nejpříznivější cenu. Realizace projektu bude znamenat doslova boj o každou korunu a chtěl bych garantovat, že rozpočtem schválený rámec akce ve výši 580.000,– Kč nebude překročen. Zda se podaří projekt realizovat z větší části či kompletně ukážou prázdninové měsíce, kdy rekonstrukce proběhne.

Další dotaci v objemu 35.800,– Kč obdržíme od Zlínského kraje na opravu kříže z 19. století, který jsme prostřednictvím pana Milana Matyáše získali z obce Lukov u Zlína. Kříž je nyní v dílně pana restaurátor Kopčila z Bílovic, práce na jeho obnově by měly být hotovy do konce prázdnin a bude instalován namísto křížku na rozcestí na Prakšice .. bude však muset být o pár metrů posunut směrem k obci, protože v rámci pozemkových úprav je plánována obnova propustku, v jehož bezprostřední blízkosti se nyní křížek nachází.

O třetí grant ve výši 40.000,– Kč jsme měli požádáno u Fondu ASEKOL a zde jsme nebyli úspěšní z důvodu vysokého počtu podaných žádostí ve vztahu k finančním možnostem fondu. Za peníze získané z grantu jsme chtěli panely dodláždit sběrný dvůr. Práce jsme tedy udělali svépomocí a mohu konstatovat, že k dnešnímu dni sběrné místo za Obecním úřadem splňuje moje představy, se kterými jsem se před necelými čtyřmi lety do těchto prací pouštěl. Velkým zadostiučiněním a důkaz toho, že aktivně podporovat třídění odpadu se vyplácí, je skutečnost, že celkový objem komunálního odpadu (to co se vyveze z popelnic) poklesl ze 102 tun v roce 2012 na 65 tun v roce 2013, což je obrovský pokles.

V současné době obec zaměstnává tři pracovníky prostřednictvím dotací v celkové výši 216.000,– Kč od úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Jejich pracovní poměr je na dobu určitou do konce října tohoto roku. S jejich prací vyslovuji veskrze spokojenost, jejich pracovní náplní je zejména údržba veřejných prostranství obce. V současné době svépomocí upravujeme okolí Obecního domu, práce spočívají v rekonstrukci oplocení, dodláždění zbývajících obecních ploch a odvedení dešťové vody z budovy do kanalizace. Součástí oprav je i generální rekonstrukce schodů vedle Obecního domu, tyto práce jsme zadali odborné firmě z Nivnice a neměly by přesáhnout částku 30.000,– Kč. V budově MŠ došlo v průběhu května k menší havárii, kdy praskla hadička přívodu vody na wc, v důsledku čehož se podmočili stropy v prvním podlaží budovy. V létě bude potřebné tyto prostory vylíčit a ihned po havárii došlo k výměně vnitřního zařízení u všech wc v budově. V objektu obecního úřadu jsme zkultivovali místnost po bývalém skladu SDH, který se přestěhoval do obecního domu. Uvolněné prostory taktéž využijeme jako sklad. Průběžně jsem se zajímal o situaci pod Oborou, kdy firma vytěžila a vyvezla z lesa cca 800 kubíků dřeva. S odpovědným pracovníkem této firmy byla uzavřena písemná dohoda, ve které garantovali termín odvozu dřeva z katastru naší obce a také uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Tato dohoda byla dodržena, obec jako satisfakci za využití cesty dostala 6 m3 dřeva, které jsme použili na výstavbu letní terasy u Polyfunkčního domu. Ve spolupráci s panem Petrem Hrubošem jsme předlážděním a dalšími drobnými stavebními úpravami docílili dalšího zkvalitnění prostředí letní hospůdky u Komára. Oběma nájemcům, tedy jak panu Hrubošovi tak panu Dítkovi bych chtěl poděkovat za péči a snahu, kterou věnují za účelem rozvoje služeb těchto obecních zařízení.

V minulém týdnu došlo v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví k realizaci dotačního projektu protipovodňových opatření. Obec Drslavice získané dotační prostředky ve výši cca 500.000,– Kč (přesná výše proinvestované částky bude známa po vyhodnocení akce) použila na tvorbu nového digitálního povodňového plánu obce, hlásných profilů na Holomni a zejména pak modernizaci ústředny veřejného rozhlasu. S tím souvisí i výpadky rozhlasu po celé obci v průběhu minulého týdne .. dodavatelská firma postupně zajišťovala kompatibilitu nové ústředny s původními tzv. „rozhlasovými hnízdy“ umístněnými na sloupech. Poslední problematické místo v ulici Pastýrňa bude opraveno v nejbližší době. Za výše uvedené komplikace s veřejným rozhlasem se všem spoluobčanům omlouváme.

V loňském roce se naše obec stala partnerem nadace Na kole dětem, což je sportovní projekt pana Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. Dne 6.6. se tak maličké Drslavice staly etapovou zastávkou veřejné cyklotour po boku velkých měst jako jsou Hodonín, Uherské Hradiště nebo Zlín. Kromě pana Zimovčáka byl v cca 60-i členném pelotonu mimo jiné i MUDr. Pavel Pafko, osobní lékař bývalého prezidenta ČR pana Václava Havla. Pro účastníky jsme kromě občerstvení připravili i krátký kulturní program a soudě podle reakcí samotných cyklistů se jim u nás moc líbilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří akci přišli podpořit a zejména pak dětičkám z naší MŠ, které vlastnoručně vyrobily a následně panu Zimovčákovi předaly uvítací transparent. Je mi velkou ctí s nadací spolupracovat a věřím, že se bude jednat o dlouhodobé vzájemné pouto. Více o projektu na internetových stránkách www.nakoledetem.cz.

Menších témat, kterých jsme v minulých měsících řešili je mnoho a jsem kdykoliv připravený zodpovědět Vaše případné dotazy. Další záležitosti rozebírám v novém čísle obecního zpravodaje, který bude občanům distribuován zdarma v průběhu příštího týdne.

Dne 17.6.2014 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK