XXIII. rekapitulace činnosti od 17. 12. 2014 do 25. 2. 2015

Před koncem kalendářního roku jsme dokončili stavební práce v uličce, které úzce souvisely s výstavbou nové trafostanice. Jednalo se zejména o předláždění části chodníku a instalaci dvou sloupů a tří světel veřejného osvětlení. Část prací provedly pověřené zhotovitelné firmy, předláždění chodníku a okolní úpravy jsme zajistili svépomocí. Poněkud nás zaskočila instalace dřevěného sloupu pro rozvaděč O2 přímo v křižovatce uličky, šetřením jsme zjistili, že leží na soukromém pozemku a tudíž jsme neměli možnost toto žádným způsobem ovlivnit. V současné době na náš podnět dochází ke zrušení pevné telefonní linky v budově MŠ, resp. převod čísla na internetové rozhraní, a pokud toto proběhne úspěšně, pokusíme se jednáním s O2 vyvolat odstranění sloupu, který se v tu chvíli stane zbytečným. Z důvodu probíhajících pozemkových úprav a vlastnických změn parcel v lokalitě poblíž průmyslové zóny jsme museli pozastavit přípravu obdobného projektu na vybudování nové trafostanice, nicméně předpokládáme, že bychom se k řešení záležitosti mohli vrátit koncem letošního roku.

Značnou část uplynulého období jsme strávili přípravou projektů a následného podání žádosti o dotace. Chtěl bych konstatovat, že ve dvou případech se nám toto i přes značné obtíže podařilo naplnit. Projekt revitalizace veřejných prostranství centra obce počítá s investicí 468.000,– Kč, z čehož plnou polovinu (234.000,– Kč) by měla pokrýt dotace ze Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Cílem projektu je zlepšit stav veřejné zeleně návsi z estetického a funkčního hlediska. Projekt více zobytňuje centrum obce a vytváří vhodný program s přihlédnutím na její potřeby. Estetická stránka projektu se snaží vycházet z tradičních druhů zeleně. Hlavní plochou k revitalizaci je okolí kaple. Je zde navržena reprezentativní kvetoucí výsadba, širší okolí je pojednáno jako venkovská pobytová plocha. Prostor budou spoluvytvářet slivoně a lavice z dřevěných hranolů, které budou zasazeny do svahu a mohou sloužit nejen k posezení, ale i ke hrám. Další část, dosud nevyužívaná plocha nad novým stanovištěm pro kontejnery tříděný odpad (vedle domu čp. 87, poblíž zastávky), ponese náplň klidové zóny pro odpočinek a posezení. Inspirací pro řešení jsou staré venkovské zahrádky, které vždy spoluvytvářely charakter venkovských sídel a v současnosti se z nich vytrácí. Plocha bude opatřena vhodným mobiliářem a osázena rostlinami venkovského charakteru. Tolik velmi stručně k tomuto záměru, který čítá desítky různých typů prací a opatření. Chtěl bych za vyhotovení studie a odborné poradenství poděkovat paní Magdaleně Beníčkové, která se zadání profesionálně zhostila a také paní místostarostce, se kterou jsme jednotlivé aspekty a detaily projektu dolaďovali.

Druhým bodem našeho snažení bylo podat žádost o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova s cílem vybudovat nové dětské hřiště ve sportovním areálu obce, a to na zelené ploše mezi kabinami TJ a letní hospůdkou U komára. Celková výše nákladů je stanovena na 572.693,– Kč, z toho plných 400.000,– Kč by měla pokrýt právě dotace. Příprava projektu byla administrativně velmi náročná a jejím výsledkem je ucelená dokumentace a následný územní souhlas s umístněním herních prvků stavebním úřadem. Projekt počítá s instalací 5,5m vysoké lanové pyramidy, lanové dráhy, tří houpaček, stolu na pingpong a ruských kuželek. Při přípravě projektu významně pomohl pan Ing. Kovařík, který zpracoval nosnou koncepci hřiště a také RNDr. Kašpar, se kterým jsme optimalizovali žádost o dotaci. Za vstřícnost děkuji dětem z MŠ Drslavice, které namalovaly krásné obrázky svých představ hřiště, Ing. Vozárové ze stavebního úřadu za konzultace a konečně panu Petrovi Hrubošovi, který pomohl s vyřízením vyjadřovaček dotčených orgánů. O tom, zda budou naše žádosti uspokojeny či nikoliv budeme uvědomeni v průběhu dubna a května letošního roku.

Komplexní pozemkové úpravy vstoupily do klíčové fáze projednávání nového návrhu s dotčenými vlastníky, které počátkem února v koordinaci s obcí zajišťovala zpracovatelská firma GEOREAL Plzeň. Jednání se účastnila rozhodující většina vlastníků dotčených pozemků, která nové uspořádání odsouhlasila. Toto nás naplňuje optimismem a vytváří předpoklad, že by pozemkové úpravy mohly být vyhlášeny již v druhé polovině letošního roku. Pro obec je zásadní a velmi příznivá skutečnost, že velikost pozemků v našem vlastnictví spolu s pozemky, které nám budou převedeny ze Státního pozemkového úřadu a ÚZSVM dostačoval k vypořádání plánu společných zařízení v plném rozsahu. Firmě GEOREAL i Státnímu pozemkovému úřadu, který od nového roku pověřil k vyřizování KPÚ jiného pracovníka, poskytujeme maximální součinnost, za poslední dva měsíce jsem absolvoval tři několikahodinové pracovní porady. Zbývá samozřejmě ještě dořešit mnoho náležitostí, zatím ale jde vše dle stanoveného časového harmonogramu.

Přistoupil jsem také k rozsáhlé restrukturalizaci webových stránek obce, která se týká jak uživatelského, tak administrativního prostředí aplikace. Za nejvýznamnější změny považuji implementaci bannerů na hlavní stránce, která má za cíl blíže a na první pohled přiblížit novým návštěvníkům seznámení se s obcí a také on-line přístupem k hlášení veřejného rozhlasu. Došlo i k významné reorganizaci levého textového menu a rozpracován mám i nový zdrojový kód vybraných položek, který si klade za cíl zrychlit načítání paketu dat uživatelem webu. Stránky jsem po několika letech přihlásil i do soutěže Zlatý erb, uvidíme, jak v konkurenci ostatních webů obstojí.

Snažili jsme se v rámci možností zajistit co možná nejlepší úklid sněhu z místních komunikací a chodníků, chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám v tomto pomáhali a před svými domovy pravidelně čerstvě napadaný sníh odklízeli. Absolvoval jsem také několik důležitých jednání týkajících se jednak zákonného rámce administrativního chodu úřadu a jednak konzultací na téma dotačních možností v novém programovém období čerpání peněz z fondů EU. Před definitivním dokončením je i tři roky trvající projekt naučné stezky „Po hranicích devíti katastrů“, vše by mělo být dořešeno a profinancováno v průběhu jara. U zhotovitele Polyfunkčního domu jsme reklamovali porušené spáry v podlaze haly, k nápravě by v rámci záruky mělo dojít 9.3. Velké množství času mě a hlavně paní účetní zabrala příprava na každoroční, tentokrát třídenní audit hospodaření za rok 2014, který úspěšně proběhl minulý týden. Chtěl bych za odvedenou vzornou práci paní Maleňákové poděkovat.

Ze sportovních akcí, jejichž organizaci jsme zajišťovali nebo se na ní významně podíleli byl turnaj ve stolním tenise dětí v závěru loňského roku a také turnaj sedmi týmů fotbalových přípravek “O pohár starosty obce” v hale Polyfunkčního domu. V předvánočním čase jsme spolu s místní organizací KDU připravili tradiční Zpívání u kapličky a výstavu betlémů. Obě akce navštívilo množství spoluobčanů i lidí z okolí. S přípravou plesů jsme v rámci možností pomohli SDH i TJ Drslavice, oba plesy v Obecním domě považuji za vydařené. Spolupodíleli jsme se i na organizaci tradiční Tříkrálové sbírky, která letos vynesla rekordních 24.000,– Kč, za každoroční péči o hladký průběh děkuji paní Jarmile Orlovské a paní Jitce Mošťkové, poděkování patří I šesti malým koledníkům. Konečně poslední velmi vydařenou akcí byl fašank, do kterého se letos aktivně zapojil i klub drslavských seniorek. Poděkování za organizaci fašanku patří místním hasičům a TV Slovácko za zpracovanou reportáž. Závěrem srdečně všechny přítomné zvu na cestopisné vyprávění “Exotické Filipíny”, kterým nás provede Petr Chvíla a které se uskuteční 8. března od 16 hodin v Obecním domě.

V Drslavicích dne 25.2.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK