XXVII. rekapitulace činnosti od 5. 11. 2015 do 23. 2. 2016

Celé období bylo ve znamení projektových příprav pěti investičních akcí jednomyslně schválených zastupitelstvem obce a také vyhotovením jednotlivých žádostí o dotace. Dva dotační granty jsou součástí výzvy "Podpora obnovy a rozvoje venkova", kterou v listopadu loňského roku vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. První žádost se týká podprogramu "Podpora obnovy místních komunikací", a zde se o finanční zdroje ucházíme s projektem "Rekonstrukce místní komunikace, ulice Horní konec". Pracemi na projektu jsme pověřili Ing. Kunčíka. Záměrem obce byla nejenom obnova povrchu vozovky, ale i tvorba nových parkovacích míst a také vznik místa pro kontejnery na tříděný odpad. Celková projektová cena je 1.490.000,- Kč a MMR žádáme o dotaci ve výši 50% uznatelných nákladů, to je 745.000,- Kč. V průběhu prosince a ledna se nám podařilo vyřídit asi 15 různých vyjádření dotčených orgánů, a také souhlasné podpisy všech majitelů okolních pozemků. Zpracovatelem žádosti o dotaci byl pan Jan Šobáň, kterému jsme kromě naformulování textu dodali množství povinných i nepovinných příloh, které nám můžou přinést plusové body při hodnocení ze strany poskytovatele dotace.

Druhou žádost jsme podali do podprogramu "Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci" a týká se projektu "Stavební úpravy mateřské školy, Drslavice čp. 175". Týká se záležitosti půdní vestavby, kde ze stávajících nevyužitých prostor starého skladu chceme udělat odpočívací místnost pro děti. Zpracováním žádosti o dotaci jsme pověřili RNDr. Kašpara, se kterým jsme byli v čerpání peněz z MMR v minulých dvou letech velmi úspěšní, a výsledkem je dokument s názvem "Místo odpočinku, aspoň na půlhodinku". Celková výše investice je v tomto případě 965.000,- Kč, věříme, že veřejnou soutěží se nám cena podaří výrazněji snížit, a dotace, o kterou žádáme, činí 400.000,- Kč. V současné době běží stavební řízení, zda se nám jej podaří včas dokončit však, z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku pana Josefa Chvíly čp. 16, ukáže čas.

Třetí žádost o dotaci jsme podali na Zlínský kraj, a to z Programu na podporu obnovy venkova pro letošní rok, aktivita "Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci". Jedním z předpokladů úspěšného a kompletního podání žádosti bylo výběrové zřízení na zhotovitele stavby. S výzvou na podání nabídky jsme oslovili celkem pět firem, z čehož tři se výběrového řízení zúčastnili. Vítězem VŘ se stala firma Sanizo s.r.o. z Uherského Brodu, která nabídla nejnižší cenu realizace v hodnotě 1.449.818,- Kč. S touto cenou jsme velmi spokojeni, projektová cena byla totiž o cca 400.000,- Kč vyšší. Žádost o dotaci včetně množství příloh jsme zpracovali a podali sami.  Zlínský kraj žádáme o cca 50% dotaci ve výši 724.000,- Kč a dílo budeme realizovat pouze za předpokladu, že s touto žádostí uspějeme. V takovém případě by práce proběhly od června do srpna tohoto roku.

V pořadí čtvrtou žádostí je projekt s názvem „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy obce Drslavice“, a v praxi neznamená nic více a méně než celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, které je již několik let v havarijním stavu. Na přípravě projektu i žádosti o dotaci úzce spolupracujeme se společností EON. Novelizovali jsme pasportizaci VO, vyhotovili světelný audit a výsledkem je technické řešení spočívající ve výměně 68 světelných bodů, 15 sloupů VO a rozvaděče, což představuje souhrnnou cenu 1.394.225,- Kč včetně DPH .. to je asi o cca 450.000,- Kč lepší nabídka než bylo původně avizováno. Žádost do programu EFEKT 2016 včetně množství příloh odesíláme v těchto dnech a žádáme o 70% dotaci, to představuje částku 969.126,- Kč. Odborná komise na ministerstvu bude žádosti posuzovat v květnu, v případě úspěchu je nutné akci realizovat do konce roku.

Pátou žádost o dotaci hodláme podat v polovině letošního roku z prostředků Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, kdy se čerpání peněz, po dvou letech půstu z důvodu ukončení jednoho a zahájení druhého programového období fondů EU, zase obnoví. Jedná se o výstavbu nové opěrné zdi „pod Ježovem“, v současné době probíhají projekční, statické a administrativní práce, které by měly být dokončeny do konce března. Poté proběhne stavební řízení a následně výběrové řízení na zhotovitele. Kdy přesně dojde k realizaci, zda ještě v letošním nebo až příštím roce zatím nevíme přesně, jisté je, že k financování projektu dojde až v roce 2017.

Šestá žádost o podporu směřuje na Fond Zlínského kraje - sekce kultury z Programu na podporu kulturních akcí a aktivit v roce 2016, a žádáme o příspěvek na projekt Drslavského léta ve výši 35.000,-Kč. K ní jsme taktéž dodali i několik povinných příloh a vzhledem ke skutečnosti, že se nám dle našeho názoru podařilo argumentovat účelnost potencionálně poskytnutých finančních prostředků, věříme v úspěch této žádosti. Posledním, sedmým počinem je žádost o grant na hospodaření v obecním lese ve výši cca 11.400,- Kč, podklady pro toto nám dodal lesní hospodář, tyto jsem pak osobně podal k rukám pověřené úřednice na Zlínském kraji. V této souvislosti bych zmínil probíhající probírku v obecním lese, kterou pracovníci obce několik měsíců připravovali. Uspokojili jsme 14 zájemců o toto dřevo, těmto jsme přidělili a následně předali jednotlivé úseky k vytěžení.

Od začátku listopadu proběhlo v obci velké množství kulturně-společenských akcí, které jsme buď sami organizovali, nebo se na nich více či méně spolupodíleli. Hovořím o besedě se seniory, cestopisné vyprávění o Bali, vánoční výstavě panenek a Zpívání u kapličky, silvestrovském setkání na Pepčíně, Tříkrálové sbírce, turnaji ve stolním tenise pro děti, dvěma celodenním turnajům fotbalových přípravek a žáků „O pohár starosty obce“ v Polyfunkčním domě, farním, hasičském a sportovním plese a tradičním fašanku. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci uvedených akcí, velmi si Vašeho přístupu vážím, společnými silami pracujeme na zvýšení pozitivního povědomí v okolí naší obce a současně posilujeme vzájemnou integritu uvnitř ní. K dobré propagaci rozhodně přispěly také reportáže odvysílané na rozhlasové stanici Českého rozhlasu Brno, kde v jednom vstupu starosta obce představil Drslavice a ve druhém pan Petr Hruboš hovořil o tradičních pokrmech našich předků – nejenom za toto, ale i za Petrův aktivní přístup coby nového nájemce Drslavské hospody bych mu chtěl taktéž velmi poděkovat. V uplynulém období jsem se zúčastnil také několika důležitých konferencí a seminářů, z nichž bych jmenoval bezpečnostní konferenci ve Zlíně pod záštitou pana hejtmana. Velmi rád jsem přijal pozvání na výroční schůze spolků a sdružení zde působících. Ať už to byl Sbor dobrovolných hasičů, TJ Drslavice, myslivecké sdružení Drslavice-Hradčovice nebo MO Českého svazu včelařů a další, práce všech spolků ve veřejném zájmu si velmi vážím a i nadále budu usilovat o rozvoj našich vzájemných vztahů a aktivně hledat nové formy podpory ze strany obce.

Závěrem jménem SDH Drslavice pozvání na sobotní košt slivovice spojený se zabijačkovými specialitami, na kterém zahrají Komenští heligonkáři.

V Drslavicích dne 23.2.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK